Rapport över förändringar av eget kapital i koncernen

Ladda ned Excel

MSEK Aktie-
kapital
Övrigt
tillskjutet
kapital
Omräknings- reserv Balanserade vinstmedel inkl. periodens resultat Totalt eget kapital  
INGÅENDE EGET KAPITAL 2020-01-01 4,9 201,7 19,5 106,8 332,9  
Periodens totalresultat         0,0  
Periodens resultat       −35,6 −35,6  
Periodens övriga totalresultat     0,5   0,5  
Periodens totalresultat     0,5 −35,6 −35,1  
Transaktioner med aktieägarna            
Optionsprogram     −0,1   −0,1  
Utdelning       0,0 0,0  
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2020-06-30 4,9 201,7 19,9 71,2 297,7  
             
             
INGÅENDE EGET KAPITAL 2021-01-01 4,9 202,4 3,1 58,9 269,3  
Periodens totalresultat            
Periodens resultat       −1,1 −1,1  
Periodens övriga totalresultat     4,8   4,8  
Periodens totalresultat     4,8 −1,1 3,7  
Transaktioner med aktieägarna            
Optionsprogram         0,0  
Utdelning       −10,7 −10,7  
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2021-06-30 4,9 202,4 7,9 47,1 262,3  
             
             
             
             
             
             
             
             
Senast uppdaterad: 2022-03-07 15:11:12 av Alexander Paziraei