Rapport över resultat och övrigt totalresultat för koncernen

Ladda ned Excel

MSEK apr-jun 2021 apr-jun 2020 jan-jun 2021 jan-jun 2020
Nettoomsättning 110,7 90,6 211,3 209,0
Kostnad för sålda varor -64,6 -53,6 -120,4 -116,9
Bruttoresultat 46,1 37,0 90,8 92,2
Bruttomarginal 41,7 % 40,8 % 43,0 % 44,1 %
         
Övriga rörelseintäkter 1,6 4,3 4,4 11,8
Försäljningskostnader -23,1 -19,8 -43,8 -42,5
Administrationskostnader -9,0 -6,8 -16,2 -15,6
Forsknings- och utvecklingskostnader¹ -11,4 -12,8 -21,7 -22,7
Övriga rörelsekostnader -1,9 -4,8 -4,2 -10,9
Rörelseresultat 2,3 -3,0 9,2 12,3
Rörelsemarginal 2,1 % -3,3 % 4,3 % 5,9 %
         
Finansiella intäkter 0,9 0,2 0,4 0,3
Finansiella kostnader -1,1 -1,5 -3,5 -2,9
Resultat från intressebolag 0,0 -36,6 0,0 -40,3
Finansnetto -0,2 -37,8 -3,2 -42,9
Resultat före skatt 2,1 -40,8 6,0 -30,6
         
Inkomstskatt -3,6 -2,2 -7,1 -4,9
Periodens resultat -1,4 -43,0 -1,1 -35,6
         
ÖVRIGT TOTALRESULTAT        
Poster som kan komma att omföras till periodens resultat        
Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska dotterbolag -3,1 -12,3 4,8 0,5
Summa övrigt totalresultat -3,1 -12,3 4,8 0,5
         
Summa totalresultat för perioden -4,6 -55,3 3,7 -35,1
         
Resultat per aktie, före utspädning, SEK -0,07 -2,21 -0,06 -1,83
Resultat per aktie, efter utspädning, SEK -0,07 -2,21 -0,06 -1,83

Då koncernen saknar ägande utan bestämmande inflytande utgör hela resultatet moderföretagets resultat.

Senast uppdaterad: 2022-03-07 15:07:22 av alexander@paziraei.com