Rapport över finansiell ställning för koncernen

Ladda ned Excel

MSEK 30 jun 2022 30 jun 2021 31 dec 2021  
TILLGÅNGAR        
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR        
Immateriella tillgångar        
Aktiverade utvecklingsutgifter 198,1 139,6 162,9  
Goodwill 86,6 75,1 78,7  
Summa immateriella tillgångar 284,7 214,6 241,6  
         
Materiella anläggningstillgångar        
Nyttjanderättstillgångar 21,1 32,3 26,8  
Maskiner och andra tekniska anläggningar 7,6 5,0 6,1  
Inventarier, verktyg och installationer 10,7 10,5 11,2  
Förbättringsutgifter på annans fastighet 2,8 3,8 3,2  
Summa materiella anläggningstillgångar 42,2 51,6 47,4  
         
Finansiella anläggningstillgångar        
Övr finansiella anläggningstillgångar 4,5 2,9 3,8  
Långfristiga kundfordringar (garanterade 75-95 % av EKN) 48,4 32,4 36,8  
Summa finansiella anläggningstillgångar 52,9 35,3 40,7  
Summa anläggningstillgångar 379,8 301,5 329,7  
         
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR        
Varulager        
Råvaror och förnödenheter 37,8 33,9 30,4  
Varor under tillverkning 6,5 9,0 4,5  
Färdiga varor och handelsvaror 22,9 16,0 24,1  
Summa varulager 67,2 58,9 59,0  
         
Kortfristiga fordringar        
Skattefordringar 0,2 6,3 4,0  
Kundfordringar 54,9 43,3 48,2  
Kundfordringar (garanterade 75-95 % av EKN) 84,1 67,7 79,7  
Övriga fordringar 8,0 4,2 7,8  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8,8 15,8 5,5  
Summa kortfristiga fordringar 156,0 137,3 145,2  
         
Likvida medel 40,5 27,7 38,2  
Summa omsättningstillgångar 263,8 223,9 242,4  
SUMMA TILLGÅNGAR 643,5 525,4 572,0  
         
         
MSEK 30 jun 2022 30 jun 2021 31 dec 2021  
EGET KAPITAL OCH SKULDER        
EGET KAPITAL        
Aktiekapital 4,9 4,9 4,9  
Övrigt tillskjutet kapital 202,4 202,4 202,4  
Omräkningsreserv 37,4 7,9 17,0  
Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat 68,3 47,1 71,5  
Summa eget kapital 313,0 262,3 295,7  
         
SKULDER        
Långfristiga skulder        
Långfristiga räntebärande skulder 11,1 1,9 16,0  
Långfristiga räntebärande skulder (för av EKN garanterade fordringar) 22,9 18,5 19,7  
Långfristiga leasingskulder /hyra 11,7 20,7 14,9  
Avsättningar 3,9 3,3 3,9  
Uppskjutna skatteskulder 7,9 16,4 10,5  
Summa långfristiga skulder 57,5 60,8 65,1  
         
Kortfristiga skulder        
Kortfristiga räntebärande skulder 77,7 18,1 12,3  
Kortfristiga räntebärande skulder (för av EKN garanterade fordringar) 84,1 68,7 79,8  
Kortfristig leasingskuld/Hyra 9,3 12,7 12,7  
Leverantörsskulder 49,0 43,4 41,2  
Skatteskulder −0,0 6,1 6,7  
Övriga skulder 11,1 15,5 20,8  
Upplupna skulder och förutbetalda intäkter 40,5 36,9 36,4  
Kortfristiga Avsättningar 1,5 1,0 1,5  
Summa kortfristiga skulder 273,1 202,3 211,2  
         
Summa skulder 330,6 263,1 276,3  
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 643,5 525,4 572,0  

 

Senast uppdaterad: 2022-05-20 10:27:30 av Alexander Paziraei