Rapport över förändringar av eget kapital i koncernen

Ladda ned Excel

MSEK Aktie-
kapital
Övrigt
tillskjutet
kapital
Omräknings- reserv Balanserade vinstmedel inkl. periodens resultat Totalt eget kapital  
INGÅENDE EGET KAPITAL 2021-01-01 4,9 202,4 3,1 58,9 269,3  
Periodens totalresultat            
Periodens resultat       −1,1 −1,1  
Periodens övriga totalresultat     4,8   4,8  
Periodens totalresultat     4,8 −1,1 3,7  
Transaktioner med aktieägarna            
Optionsprogram         -  
Utdelning       −10,7 −10,7  
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2021-06-30 4,9 202,4 7,9 47,1 262,3  
             
             
INGÅENDE EGET KAPITAL 2022-01-01 4,9 202,4 17,0 71,5 295,7  
Periodens totalresultat            
Periodens resultat       7,5 7,5  
Periodens övriga totalresultat     20,4   20,4  
Periodens totalresultat     20,4 7,5 27,9  
Transaktioner med aktieägarna            
Optionsprogram         -  
Utdelning       −10,7 −10,7  
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2022-06-30 4,9 202,4 37,4 68,3 313,0  
             
             
             
             
             
             
             
             
Senast uppdaterad: 2022-05-20 10:27:30 av Alexander Paziraei