Rapport över resultat och övrigt totalresultat för koncernen

Ladda ned Excel

MSEK Not apr-jun 2022 apr-jun 2021 jan-jun 2022 jan-jun 2021
Nettoomsättning   140,8 110,7 273,3 211,3
Kostnad för sålda varor   -87,6 -64,6 -163,2 -120,4
Bruttoresultat   53,3 46,1 110,1 90,8
Bruttomarginal   37,8 % 41,7 % 40,3 % 43,0 %
           
Övriga rörelseintäkter   13,4 1,6 16,5 4,4
Försäljningskostnader   -27,9 -23,1 -54,3 -43,8
Administrationskostnader   -9,8 -9,0 -17,0 -16,2
Forsknings- och utvecklingskostnader   -14,9 -11,4 -26,7 -21,7
Övriga rörelsekostnader   -8,9 -1,9 -13,3 -4,2
Rörelseresultat   5,0 2,3 15,3 9,2
Rörelsemarginal   3,6 % 2,1 % 5,6 % 4,3 %
           
Finansiella intäkter   1,4 0,9 0,5 0,4
Finansiella kostnader   -2,2 -1,1 -4,7 -3,5
Finansnetto   -0,8 -0,2 -4,3 -3,2
Resultat före skatt   4,2 2,1 11,1 6,0
           
Inkomstskatt   -1,3 -3,6 -3,6 -7,1
Periodens resultat   2,9 -1,4 7,5 -1,1
           
ÖVRIGT TOTALRESULTAT          
Poster som kan komma att omföras till periodens resultat          
Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska dotterbolag   3,3 -3,1 20,4 4,8
Summa övrigt totalresultat   3,3 -3,1 20,4 4,8
           
Summa totalresultat för perioden   6,2 -4,6 27,9 3,7
           
Resultat per aktie, före utspädning, SEK   0,15 -0,07 0,38 -0,06
Resultat per aktie, efter utspädning, SEK   0,14 -0,07 0,37 -0,06

Då koncernen saknar ägande utan bestämmande inflytande utgör hela resultatet moderföretagets resultat.

Senast uppdaterad: 2022-05-20 10:27:29 av alexander@paziraei.com