Balansräkning för moderbolaget

Ladda ned Excel

MSEK 30 jun 2022 30 jun 2021 31 dec 2021
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR      
Immateriella tillgångar      
Aktiverade utvecklingsutgifter 0,6 0,9 0,8
Summa immateriella tillgångar 0,6 0,9 0,8
       
Materiella anläggningstillgångar      
Inventarier 0,3 0,1 0,1
Summa materiella anläggningstillgångar 0,3 0,1 0,1
       
Finansiella anläggningstillgångar      
Andelar i koncernföretag 200,3 155,3 170,3
Övr finansiella anläggningstillgångar 3,1 2,6 3,1
Uppskjutna skattefordringar 0,1 0,1 0,1
Summa finansiella anläggningstillgångar 203,5 158,1 173,5
Summa anläggningstillgångar 204,4 159,1 174,4
       
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR      
Fordringar på koncernföretag 1,5 1,6 1,2
Skattefordringar 20,0 1,3 0,9
Övriga fordringar 0,3 0,8 0,9
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2,2 2,5 1,9
Summa kortfristiga fordringar 23,9 6,3 4,9
       
Kassa och bank 0,5 0,1 0,5
Summa omsättningstillgångar 24,4 6,4 5,2
SUMMA TILLGÅNGAR 228,8 165,5 179,7
       
EGET KAPITAL 150,6 146,1 162,0
       
SKULDER      
Långfristiga skulder      
Övriga avsättningar 3,9 3,3 3,9
Summa långfristiga skulder 3,9 3,3 3,9
       
Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder 5,6 5,2 4,1
Skulder till koncernföretag 63,5 5,4 3,8
Övriga skulder 0,8 0,6 0,4
Upplupna skulder och förutbetalda intäkter 4,4 4,9 5,6
Summa kortfristiga skulder 74,3 16,1 13,9
Summa skulder 78,1 19,4 17,8
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 228,8 165,5 179,7
Senast uppdaterad: 2022-05-20 10:27:30 av Alexander Paziraei