Rapport över kassaflödet för koncernen

Ladda ned Excel

MSEK apr-jun 2022 apr-jun 2021 jan-jun 2022 jan-jun 2021
Den löpande verksamheten        
Rörelseresultat 5,0 2,3 15,3 9,2
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 8,6 6,2 15,9 10,1
Erhållen ränta 0,5 0,2 0,5 0,4
Erlagd ränta −3,5 −1,1 −3,5 −2,3
Betald inkomstskatt −8,9 −2,4 −10,5 −4,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 1,8 5,2 17,7 13,3
         
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital        
Ökning (-) /Minskning (+) av varulager 7,6 −8,1 −3,6 −3,6
Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar 9,6 1,2 −8,1 −16,6
Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar (garanterade av EKN) −14,5 −1,1 −16,0 −2,9
Ökning (+) /Minskning (-) av rörelseskulder −13,0 11,0 1,1 30,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten −8,7 8,2 −8,9 20,8
         
Investeringsverksamheten        
Förvärv av materiella anläggningstillgångar −1,6 −0,7 −2,9 −1,5
Investering i aktiverade utvecklingsutgifter −20,3 −13,1 −38,2 −26,8
Kassaflöde från investeringsverksamheten −21,9 −13,8 −41,0 −28,3
         
Finansieringsverksamheten        
Upptagna lån 35,0 −0,0 35,0 −0,0
Ökning (+)/Minskning (-) av finansiella skulder (EKN finansiering) 5,6 4,0 7,0 10,0
Ökning (+)/Minskning (-) av finansiella skulder 5,4 12,0 25,8 7,7
Amortering av lån och räntekostnad leasing −3,3 −2,9 −6,4 −5,8
Utdelning −10,7 −10,7 −10,7 −10,7
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 32,0 2,4 50,8 1,3
         
Periodens kassaflöde 2,7 −3,2 0,8 −6,2
Likvida medel vid periodens början 36,2 31,5 38,2 33,0
Valutakursdifferens i likvida medel 1,7 −0,7 1,5 0,9
Likvida medel vid periodens slut 40,5 27,7 40,5 27,7
Senast uppdaterad: 2022-05-20 10:27:30 av Alexander Paziraei