Rapport över kassaflödet för koncernen

Ladda ned Excel

MSEK apr-jun 2022 apr-jun 2021 jan-jun 2022 jan-jun 2021
Den löpande verksamheten        
Rörelseresultat 5,0 2,3 15,3 9,2
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 8,6 6,2 15,9 10,1
Erhållen ränta 0,5 0,2 0,5 0,4
Erlagd ränta -3,5 -1,1 -3,5 -2,3
Betald inkomstskatt -8,9 -2,4 -10,5 -4,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 1,8 5,2 17,7 13,3
         
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital        
Ökning (-) /Minskning (+) av varulager 7,6 -8,1 -3,6 -3,6
Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar 9,6 1,2 -8,1 -16,6
Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar (garanterade av EKN) -14,5 -1,1 -16,0 -2,9
Ökning (+) /Minskning (-) av rörelseskulder -13,0 11,0 1,1 30,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten -8,7 8,2 -8,9 20,8
         
Investeringsverksamheten        
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -1,6 -0,7 -2,9 -1,5
Investering i aktiverade utvecklingsutgifter -20,3 -13,1 -38,2 -26,8
Kassaflöde från investeringsverksamheten -21,9 -13,8 -41,0 -28,3
         
Finansieringsverksamheten        
Upptagna lån 35,0 0,0 35,0 0,0
Ökning (+)/Minskning (-) av finansiella skulder (EKN finansiering) 5,6 4,0 7,0 10,0
Ökning (+)/Minskning (-) av finansiella skulder 5,4 12,0 25,8 7,7
Amortering av lån och räntekostnad leasing -3,3 -2,9 -6,4 -5,8
Utdelning -10,7 -10,7 -10,7 -10,7
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 32,0 2,4 50,8 1,3
         
Periodens kassaflöde 2,7 -3,2 0,8 -6,2
Likvida medel vid periodens början 36,2 31,5 38,2 33,0
Valutakursdifferens i likvida medel 1,7 -0,7 1,5 0,9
Likvida medel vid periodens slut 40,5 27,7 40,5 27,7
Senast uppdaterad: 2022-05-20 10:27:30 av alexander@paziraei.com