Koncernens utveckling april–juni 2022

Nettoomsättning

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 140,8 MSEK (110,7), vilket motsvarar en ökning med 27,2 procent. Omsättningen ökade med 14,0 procent justerat för förändring av valutakurser. Försäljning av instrument ökade med 29 procent, försäljning av förbrukningsvaror ökade med 29 procent och försäljningen av OEM och CDS-Brand ökade med 14 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Ökad tillväxt är ett resultat av ökad vaccinationsgrad och därmed släppta restriktioner i många länder och tillväxt i samtliga regioner. Tillväxten i Afrika/Mellanöstern är driven av stark försäljning av både instrument och förbrukningsvaror och i Latinamerika främst instrument. USA är driven av OEM-affären och förbrukningsvaror.

Nettoomsättning per region, MSEK apr-jun 2022 apr-jun 2021 förändr. jan-jun 2022 jan-jun 2021 förändr. jul 21-
jun 22 (R12)
jul 20-
jun 21 (R12)
förändr. (R12)      
USA 46,0 38,1 21 % 90,3 71,0 27 % 171,9 132,3 30 %      
Asien 31,7 31,2 1 % 75,0 51,5 46 % 144,8 105,9 37 %      
Östeuropa 13,7 14,5 −5 % 30,4 27,9 9 % 63,7 51,1 25 %      
Latinamerika 17,6 7,7 127 % 27,9 21,0 33 % 44,5 33,7 32 %      
Västeuropa 9,5 7,4 28 % 17,7 14,9 19 % 35,0 35,1 −0 %      
Afrika / Mellanöstern 22,4 11,7 91 % 32,0 25,0 28 % 65,4 44,6 47 %      
Summa 140,8 110,7 27 % 273,3 211,3 29 % 525,4 402,7 30 %      
                         
Nettoomsättning per produkt, MSEK                        
Instrument 46,2 35,8 29 % 87,6 70,3 25 % 166,0 130,9 27 %      
Förbrukningsvaror egna instrument 56,3 43,6 29 % 110,2 85,3 29 % 218,3 169,3 29 %      
Förbrukningsvaror OEM och CDS-Brand 27,3 23,9 14 % 54,9 37,8 45 % 101,8 66,7 52 %      
Övrigt 11,0 7,4 49 % 20,7 17,9 15 % 39,3 35,8 10 %      
Summa 140,8 110,7 27 % 273,3 211,3 29 % 525,4 402,7 30 %      

 

Bruttoresultat

Bruttoresultatet under kvartalet uppgick till 53,3 MSEK (46,1) och bruttomarginalen uppgick under perioden till 37,8 procent (41,7). Bruttomarginalen påverkades negativt av region- och produktmix där framförallt instrument drabbades av ökade kostnader i leveranskedjan till följd av komponentbrist och logistikutmaningar.

Dynamisk graf: Omsättning samt bruttoresultat, rullande 12 månader

Kostnader

Rörelsekostnaderna under perioden uppgick till 52,7 MSEK (43,5).

Försäljningskostnaderna uppgick till 27,9 MSEK (23,1) där ökningen främst är hänförlig till personalrekryteringar samt kostnader för mässor.

Administrationskostnaderna uppgick till 9,8 MSEK (9,0).

Kostnader för forskning och utveckling, inklusive kostnader för kvalitetsorganisationen, uppgick till 14,9 MSEK (11,4), vilket motsvarar 10,6 procent (10,3) av nettoomsättningen. Kostnaderna inkluderar omdesign av komponenter till följd av komponentbrister samt ökade kostnader för införandet av det nya regulatoriska regelverket i Europa, IVDR, som infördes den 26 maj. Utgifter för produktutveckling har aktiverats med 20,3 MSEK (13,1). Totala utgifter för forskning och utveckling motsvarar 25,0 procent (22,1) av nettoomsättningen.

Nettot av övriga rörelseintäkter och övriga rörelsekostnader uppgick till 4,5 MSEK (-0,3) och består i huvudsak av operativa valutakurseffekter.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet uppgick till 5,0 MSEK (2,3) motsvararande en rörelsemarginal på 3,6 procent (2,1). 

Inventering av installerad bas

Efter genomförd inventering av vår installerade bas av instrument tillsammans med våra distributörer har våra tidigare antaganden om livslängd och användning av instrumenten bekräftats. Vi såg att den genomsnittliga livslängden är något lägre i visa regioner än det globala snittet på 8 år samt att mindre kliniker med väldigt låga testvolymer har slagits ut under pandemin. Detta resulterade i en justering av den uppskattade livslängden för instrument från tidigare 8 år till 7,5 år från och med 2021.

Vid utgången av kvartalet uppskattas aktiv installerad bas till cirka 29 000 instrument.

Dynamisk graf: Bedömd aktiv installerad instrumentbas

¹ Estimerad aktiv installerad bas baseras på en uppskattad livslängd för instrumenten om 8 år, ändrad till 7,5 år från 2021.

² Ackumulerat antal sålda instrument sedan 2006 uppgår per den 30 juni 2022 till 47 030.

³ Antal sålda instrument 2022 avser försäljning per rullande 12 månader.

 

Finansnetto 

Finansnettot uppgick till -0,8 MSEK (-0,2) vilket i huvudsak består av räntekostnader och finansiella valutakurseffekter.

Resultat

Resultat före skatt uppgick till 4,2 MSEK (2,1). Periodens resultat uppgick till 2,9 MSEK (-1,4).

Finansiering och kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten under kvartalet uppgick till -8,7 MSEK (8,2). Förändringen hänför sig främst till högre kundfordringar med 4,9 MSEK, då en stor andel av försäljningen skedde i slutet av kvartalet p.g.a. leveransproblematik samt lägre rörelseskulder med 13 MSEK. Lagret minskade med 7,6 MSEK.

Exportkreditnämnden (EKN) garanterar en del av Boules kundfordringar till 75–95 procent av de aktuella fordringarnas totalbelopp. Fordringar kan belånas och skulderna redovisas då som räntebärande skulder. Förändringen av kundfordringar garanterade av EKN inkluderas i kassaflödet från den löpande verksamheten, medan förändringen av övriga räntebärande skulder redovisas under finansieringsverksamheten i kassaflödet.

Periodens kassaflöde uppgick till 2,7 MSEK (-3,2) och likvida medel per den 30 juni uppgick till 40,5 MSEK (27,7).

Koncernens disponibla likvida medel, inklusive ej utnyttjade checkräkningskrediter, uppgick per den 30 juni till 67,1 MSEK (67,0).

Koncernens kassaflöde för första halvåret visar att kassaflödet från rörelsen inte är tillräckligt för att upprätthålla nuvarande investeringstakt i immateriella tillgångar. Kassaflödet och bruttomarginalen har försvagats på grund av svårigheter med materialförsörjning, prishöjningar av insatsvaror och logistik samt inlåsta pengar i Ryssland. Utvecklingstakten av den nya produktplattformen är en viktig hörnsten i koncernens framtida intjäning och ledning och styrelse ser därför över affärsplaner och finansiering för att säkerställa en fortsatt hög utvecklingstakt av nya produkter.

Investeringar

Totala investeringar uppgick till 21,9 MSEK (13,8), varav investeringar i immateriella tillgångar uppgick till 20,3 MSEK (13,1).

Eget kapital och skulder

Koncernens egna kapital uppgick per den 30 juni till 313,0 MSEK (262,3) och soliditeten till 48,6 procent (50,0).

De räntebärande skulderna exklusive leasing avser primärt belåning av kundfordringar garanterade av EKN och uppgick per den 30 juni totalt till 195,8 MSEK (107,2). Av dessa var 34,0 MSEK (20,4) långfristiga och 161,8 MSEK (86,8) kortfristiga. Per den 30 juni nyttjades checkräkningskrediten med 32,1 MSEK (17,6) och övriga, icke-räntebärande, kortfristiga skulder och leverantörsskulder uppgick till 102,0 MSEK (102,8).

Leasingskulder per den 30 juni uppgick till 21,0 MSEK (33,4) varav 11,7 MSEK (20,7) långfristiga och 9,3 MSEK (12,7) kortfristiga.

Nettoskulden uppgick per den 30 juni till 43,8 MSEK att jämföra med föregående år om 12,8 MSEK.

Uppskjutna skatteskulder uppgick per den 30 juni till 7,9 MSEK (16,4).

Långfristiga avsättningar avser direktpension om 3,9 MSEK (3,3).

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Boules verksamhet medför risker och osäkerhetsfaktorer som i varierad utsträckning kan påverka förmågan att nå de mål som satts upp. Boule arbetar kontinuerligt med att hantera de risker och osäkerhetsfaktorer som finns, samt med den riskinventering som ligger till grund för att upptäcka nya risker och osäkerhetsfaktorer. Arbetet sker systematiskt och internt samordnat med syftet att synliggöra risker samt begränsa riskexponeringen och en eventuell påverkan om en risk aktualiseras. För närvarande bedöms de främsta riskerna och osäkerheterna finnas inom; regulatoriska risker, produktportföljsrisker, distributörsrisker, produktions-och kvalitetsrisker, piratkopierade reagenser, prispress, leverantörsrisker, marknadsrisker och konkurrens, mutor och korruption, valutarisker, IT-säkerhet och IT-system, finansieringsrisker och framtida kassaflöden, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, beroende av nyckelpersoner, samt effekterna av covid-19.

För en utförligare beskrivning se avsnittet risker och möjligheter sidan 36 i årsredovisningen för 2021.

Osäkerheter med anledning av kriget i Ukraina

Under helåret 2021 uppgick Boules försäljning i Östereuropa till 13 procent av nettoomsättningen, där merparten avsåg Ryssland. För perioden uppgick försäljningen till 10 procent (13 %) av nettoomsättningen. Bolaget har medarbetare i Ryssland samt en produktionsanläggning för förbrukningsvaror som distribueras till den ryska marknaden. Marknaden i Österuropa är mycket osäker givet kriget i Ukraina och gällande sanktioner gentemot Ryssland. Bolaget bevakar utvecklingen löpande.

Covid-19

Spridningen av Covid-19 har för Boule liksom för andra företag inneburit nya utmaningar till följd av nedstängning av många marknader. Initialt minskade sjukvårdsbesöken radikalt och därmed också antalet blodprovstagningar och även nyförsäljning av instrument då vårdgivarna prioriterade covid-19-patienter, men både försäljningen och orderingången har återhämtat sig under 2022.

Nedstängningar har påverkat försörjningen av komponenter och råvaror samt kundlogistiken på grund av brist på transportkapacitet och hinder i samband med stängning av gränser. För att dämpa dessa effekter arbetar Boule nära koncernens underleverantörer, designar om komponenter samt säkerställer lång framförhållning beträffande leveransplanering.

Transaktioner med närstående

Utöver ersättning till styrelse och ledande befattningshavare så har inga transaktioner med närstående ägt rum under perioden.

Väsentliga händelser under delårsperiodens utgång

Det finns inga väsentliga händelser att rapportera under rapportperioden.

Händelser efter delårsperiodens utgång

Det finns inga väsentliga händelser att rapportera efter rapportperiodens utgång.

Moderbolaget

Boule Diagnostics AB (publ) org nr 556535-0252 är ett svenskregistrerat aktiebolag med säte i Stockholm. Adressen till huvudkontoret är Domnarvsgatan 4, 163 53 Spånga, Sverige.

Intäkterna i moderbolaget är hänförliga till koncerngemensamma tjänster.

Risker och osäkerheter i moderbolaget sammanfaller indirekt med koncernens.

Medarbetare

Medelantalet anställda i koncernen har under kvartalet varit 234 (218) varav 7 (7) i moderbolaget. Fördelat per land var medelantalet i Sverige 129 (123), USA 91 (84), Mexiko 2 (2), Ryssland 12 (9). Medelantalet kvinnor i koncernen var 96 (99) och medelantalet män var 138 (119). Medarbetare i länder där Boule inte har en legal enhet inkluderas inte i antalet anställda då de är anställda via externa bolag och inkluderas istället som konsultkostnad. 

Antal aktier

Det totala antalet aktier och röster i Boule Diagnostics AB är 19 416 552 och har varit oförändrat under året. Efter full utspädning uppgår antalet aktier till 19 949 349.

Aktieägare per 30 juni 2022 (enl. Euroclear)  Antal aktier
30 juni
Andel av
kapital/röster
AB Grenspecialisten 2 443 634 12,6 %
Svolder AB 2 414 194 12,4 %
Thomas Eklund inkl bolag 1 956 055 10,1 %
Swedbank Robur Fonder AB 1 929 181 9,9 %
Nordea Invesment Funds 1 757 388 9,1 %
Tredje AP-fonden 1 625 771 8,4 %
Andra AP-Fonden 684 974 3,5 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB 674 333 3,5 %
Sijoitusrahasto Aktia Nordic 496 270 2,6 %
Société Générale 424 794 2,2 %
Fondita Nordic 354 000 1,8 %
CBNY-Norges Bank 235 348 1,2 %
Övriga aktieägare (2637 st) 4 420 610 22,8 %
Totalt antal aktier 19 416 552 100,0 %
     
     
     

Optionsprogram

Styrelsen bedömer att det är angeläget och i alla aktieägares intresse att verkställande direktören och nyckelpersoner, vilka bedöms vara viktiga för bolagets vidare utveckling, har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i bolaget. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang kan förväntas bidra till ett ökat intresse för bolagets verksamhet och resultatutveckling, samt höja verkställande direktörens och nyckelpersoners motivation och samhörighet med bolaget och dess aktieägare.

Teckningsoptionerna har tilldelats och på marknadsmässiga villkor förvärvats av anställda. Marknadsvärdet har fastställts genom Black & Scholes optionsvärdering.

För den händelse optionsinnehavarens anställning upphör ska optionerna hembjudas till Boule, som kan välja att nyttja rätten till hembud. Styrelsen har beslutat att nyttja rätten till hembud mot tidigare anställda som förvärvat optioner i programmet från 2019, varmed återköp har skett av 110 638 optioner sedan tilldelning. Det finns inga restriktioner rörande överlåtelse av optionerna i programmen.

 

  Utestående optioner    
Utestående program VD Nyckel- personer Totalt Motsvarande aktier Andel av totalt antal aktier Lösenkurs Lösenperiod
2019/2022 0 352 797 352 797 352 797 1,8 % 67,50 1 juni 2022-
30 dec 2022
2020/2023 130 000 50 000 180 000 180 000 0,9 % 86,70 1 juni 2023-
30 dec 2023
  130 000 402 797 532 797        
               

  

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.


Stockholm 18 juli 2022

Boule Diagnostics AB 

Yvonne Mårtensson
Styrelsens ordförande

Thomas Eklund
Styrelseledamot

Karin Dahllöf
Styrelseledamot

Jon Risfelt
Styrelseledamot

Torben Jørgensen
Styrelseledamot

Jesper Söderqvist
Verkställande Direktör

 

Revisorsgransking

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Senast uppdaterad: 2022-07-17 19:14:03 av Kenni Christoffersen