Resultaträkning för moderbolaget

Ladda ned Excel

MSEK apr-jun 2022 apr-jun 2021 jan-jun 2022 jan-jun 2021
Nettoomsättning 8,1 7,4 14,8 13,4
Administrationskostnader -7,3 -6,5 -12,8 -12,1
Övriga rörelsekostnader -0,9 -1,2 -2,6 -2,2
Rörelseresultat 0,0 -0,3 -0,6 -1,0
         
Anteciperad utdelning från dotterbolag - - - -
Förlust från Intressebolag - - - -
Resultat från finansiella poster 0,0 0,0 0,0 0,0
Resultat efter Finansnetto 0,0 -0,3 -0,6 -1,0
         
Koncernbidrag - - - -
Resultat före skatt 0,0 -0,3 -0,6 -1,0
         
Skatt - - - -
Periodens resultat 0,0 -0,3 -0,6 -1,0

Då inga poster finns redovisade i övrigt totalresultat överensstämmer moderbolagets resultat med totalresultatet för moderbolaget.

Senast uppdaterad: 2022-05-20 10:27:30 av alexander@paziraei.com