Resultaträkning för moderbolaget

Ladda ned Excel

MSEK apr-jun 2022 apr-jun 2021 jan-jun 2022 jan-jun 2021
Nettoomsättning 8,1 7,4 14,8 13,4
Administrationskostnader −7,3 −6,5 −12,8 −12,1
Övriga rörelsekostnader −0,9 −1,2 −2,6 −2,2
Rörelseresultat −0,0 −0,3 −0,6 −1,0
         
Anteciperad utdelning från dotterbolag - - - -
Förlust från Intressebolag - - - -
Resultat från finansiella poster −0,0 −0,0 0,0 −0,0
Resultat efter Finansnetto −0,0 −0,3 −0,6 −1,0
         
Koncernbidrag - - - -
Resultat före skatt −0,0 −0,3 −0,6 −1,0
         
Skatt - - - -
Periodens resultat −0,0 −0,3 −0,6 −1,0

Då inga poster finns redovisade i övrigt totalresultat överensstämmer moderbolagets resultat med totalresultatet för moderbolaget.

Senast uppdaterad: 2022-05-20 10:27:30 av Alexander Paziraei