Kvartalsöversikt

Ladda ned Excel

  2022 2021 2020
  apr-jun jan-mar okt-dec jul-sep apr-jun jan-mar okt-dec jul-sep apr-jun jan-mar
Nettoomsättning, MSEK 140,8 132,5 140,3 111,8 110,7 100,6 92,7 98,8 90,6 118,4
Bruttoresultat, MSEK 53,3 56,8 57,9 49,9 46,1 44,7 39,2 45,8 37,0 55,2
Bruttomarginal, % 37,8 42,9 41,2 44,7 41,7 44,4 42,3 46,4 40,8 46,6
EBITDA, MSEK 12,2 16,3 24,1 18,2 8,0 12,3 3,6 28,9 2,4 20,8
EBITDA marginal, % 8,7 12,3 17,2 16,3 7,2 12,3 3,9 29,3 2,7 17,5
Av- och nedskrivningar materiella tillgångar, MSEK  5,5 4,5 3,6 3,6 4,2 4,2 4,2 4,4 4,4 4,5
EBITA, MSEK 6,7 11,9 15,4 14,7 3,6 8,1 −0,6 24,5 −1,9 16,2
EBITA marginal, % 4,8 9,0 11,0 13,1 3,3 8,1 −0,6 24,8 −2,1 13,7
Av- och nedskrivningar immateriella tillgångar, MSEK ¹ 1,7 1,5 1,6 1,6 1,3 1,3 41,1 1,0 1,0 1,0
EBIT, MSEK 5,0 10,3 13,8 13,0 2,3 6,8 −41,6 23,5 −3,0 15,2
EBIT marginal, % 3,6 7,8 9,9 11,7 2,1 6,8 −44,9 23,7 −3,3 12,9
Resultat efter skatt, MSEK ² 2,9 4,6 17,3 7,1 −1,4 0,3 −32,6 20,2 −43,0 7,4
Resultat per aktie, före utspädning, SEK 0,15 0,24 0,89 0,37 −0,07 0,02 −1,68 1,04 −2,21 0,38
Resultat per aktie, efter utspädning, SEK 0,14 0,23 0,87 0,36 −0,07 0,02 −1,63 0,99 −2,10 0,36
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, SEK −0,45 −0,07 0,61 0,54 0,42 0,65 1,30 0,92 0,91 0,75
Avkastning på eget kapital, % 0,9 1,6 6,2 2,7 −0,5 0,1 −11,2 6,6 −13,2 2,2
Nettoskuld/ EBIT (R12) 1,0 0,5 0,0 −0,3 −1,4 0,2 0,8 −0,1 0,2 0,0
Soliditet, % 49 50 52 51 50 54 56 56 53 56

¹ Förvärvad laserteknologi och relaterade aktiverade kostnader står för 40,0 MSEK under det fjärde kvartalet 2020.

² Biosurfits resultat och nedskrivningen av koncernens innehav i intressebolaget under det andra kvartalet 2020 inkluderas ej i koncernens rörelseresultat. Nedskrivningen om 36,6 MSEK redovisas under finansnettot tillsammans med biosurfits resultat och syns därför i kvartalsöversikten först i resultat efter skatt.

Senast uppdaterad: 2022-05-20 10:27:30 av Alexander Paziraei