Noter till resultat- och balansräkning

Not 2 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser


Ladda ned Excel

  Koncernen Moderbolaget  
30 juni, MSEK 2022 2021 2022 2021  
Ställda säkerheter 257,8 167,5 6,4 5,8  
Eventualförpliktelser - - 108,2 88,1