Noter till resultat- och balansräkning

Not 4 Nettokassa/skuld


Ladda ned Excel

MSEK 30 jun 2022 30 jun 2021 31 dec 2021  
Kassa 40,5 27,7 38,2  
Skulder till kreditinstitut −88,9 −20,0 −28,3  
Leasingrelaterade skulder −21,0 −33,4 −27,6  
Övriga räntebärande fordringar 25,5 12,9 17,0  
Nettokassa (+) / skuld (-) −43,8 −12,8 −0,7