Noter till resultat- och balansräkning

Not 4 Nettokassa/skuld


Ladda ned Excel

MSEK 30 jun 2022 30 jun 2021 31 dec 2021  
Kassa 40,5 27,7 38,2  
Skulder till kreditinstitut -88,9 -20,0 -28,3  
Leasingrelaterade skulder -21,0 -33,4 -27,6  
Övriga räntebärande fordringar 25,5 12,9 17,0  
Nettokassa (+) / skuld (-) -43,8 -12,8 -0,7