Noter till resultat- och balansräkning

Not 4 Nettokassa/skuld


Ladda ned Excel

MSEK 30 jun 2023 30 jun 2022 31 dec 2022
Kassa 45,9 40,5 96,9
Skulder till kreditinstitut −38,6 −88,9 −45,2
Leasingrelaterade skulder −30,3 −21,0 −36,2
Övriga räntebärande fordringar 13,2 25,5 16,5
Nettokassa (+) / skuld (-) −9,8 −43,8 32,1