Rapport över finansiell ställning för koncernen

Ladda ned Excel

MSEK 31 dec 2022 31 dec 2021
TILLGÅNGAR    
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR    
Immateriella tillgångar    
Aktiverade utvecklingsutgifter 225,2 162,9
Goodwill 88,1 78,7
Summa immateriella tillgångar 313,4 241,6
     
Materiella anläggningstillgångar    
Nyttjanderättstillgångar 36,7 26,8
Maskiner och andra tekniska anläggningar 7,4 6,1
Inventarier, verktyg och installationer 12,4 11,2
Förbättringsutgifter på annans fastighet 2,1 3,2
Summa materiella anläggningstillgångar 58,6 47,4
     
Finansiella anläggningstillgångar    
Övr finansiella anläggningstillgångar 3,8 3,8
Långfristiga kundfordringar (garanterade 75-95 % av EKN) 45,8 36,8
Summa finansiella anläggningstillgångar 49,6 40,7
Summa anläggningstillgångar 421,5 329,7
     
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR    
Varulager    
Råvaror och förnödenheter 31,4 30,4
Varor under tillverkning 6,7 4,5
Färdiga varor och handelsvaror 37,2 24,1
Summa varulager 75,3 59,0
     
Kortfristiga fordringar    
Skattefordringar 7,2 4,0
Kundfordringar 64,2 48,2
Kundfordringar (garanterade 75-95 % av EKN) 79,3 79,7
Övriga fordringar 4,9 7,8
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10,6 5,5
Summa kortfristiga fordringar 166,2 145,2
     
Likvida medel 96,9 38,2
Summa omsättningstillgångar 338,4 242,4
SUMMA TILLGÅNGAR 760,0 572,0
     
     
MSEK 31 dec 2022 31 dec 2021
EGET KAPITAL OCH SKULDER    
EGET KAPITAL    
Aktiekapital 9,7 4,9
Övrigt tillskjutet kapital 336,8 202,4
Omräkningsreserv 42,5 17,0
Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat 73,6 71,5
Summa eget kapital 462,5 295,7
     
SKULDER    
Långfristiga skulder    
Långfristiga räntebärande skulder 32,2 16,0
Långfristiga räntebärande skulder (för av EKN garanterade fordringar) 29,9 19,7
Långfristiga leasingskulder /hyra 22,8 14,9
Avsättningar 3,1 3,9
Uppskjutna skatteskulder 8,4 10,5
Summa långfristiga skulder 96,4 65,1
     
Kortfristiga skulder    
Kortfristiga räntebärande skulder 13,0 12,3
Kortfristiga räntebärande skulder (för av EKN garanterade fordringar) 78,7 79,8
Kortfristig leasingskuld/Hyra 13,4 12,7
Leverantörsskulder 33,3 41,2
Skatteskulder 7,6 6,7
Övriga skulder 16,4 20,8
Upplupna skulder och förutbetalda intäkter 37,1 36,4
Kortfristiga Avsättningar 1,5 1,5
Summa kortfristiga skulder 201,0 211,2
     
Summa skulder 297,5 276,3
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 760,0 572,0

 

Senast uppdaterad: 2023-02-01 15:16:47 av Johan Wedin