Rapport över kassaflödet för koncernen

Ladda ned Excel

MSEK okt-dec 2022 okt-dec 2021 jan-dec 2022 jan-dec 2021
Den löpande verksamheten        
Rörelseresultat 10,0 13,8 29,0 36,0
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 8,8 3,7 23,1 19,5
Erhållen ränta 0,8 0,8 1,8 1,4
Erlagd ränta −3,0 −1,8 −9,9 −5,5
Betald inkomstskatt −2,5 3,6 −15,2 −4,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 14,2 20,2 28,8 46,7
         
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital        
Ökning (-) /Minskning (+) av varulager −3,9 −0,4 −9,8 −3,0
Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar 0,7 −8,3 −6,5 −14,4
Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar (garanterade av EKN) 7,0 −9,3 −8,6 −19,3
Ökning (+) /Minskning (-) av rörelseskulder −4,6 9,7 −15,2 33,4
Kassaflöde från den löpande verksamheten 13,3 11,9 −11,4 43,3
         
Investeringsverksamheten        
Förvärv av materiella anläggningstillgångar −1,9 −0,7 −6,4 −3,1
Investering i aktiverade utvecklingsutgifter −15,4 −15,3 −68,5 −53,2
Kassaflöde från investeringsverksamheten −17,3 −16,0 −75,0 −56,4
         
Finansieringsverksamheten        
Upptagna lån (+) Amortering av lån (-) −11,3 −0,9 24,0 19,1
Ökning (+)/Minskning (-) av finansiella skulder (EKN finansiering) −8,8 13,9 9,1 22,3
Ökning (+)/Minskning (-) av finansiella skulder −51,1 −4,1 −7,4 −3,1
Nyemission 149,5 0,0 149,5 0,0
Kostnader för nyemission −10,3 0,0 −10,3 0,0
Amortering av lån och räntekostnad leasing −2,8 −3,0 −13,7 −11,8
Utdelning 0,0 0,0 −10,7 −10,7
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 65,2 5,9 140,5 15,8
         
Periodens kassaflöde 61,2 1,7 54,2 2,7
Likvida medel vid periodens början 39,4 35,7 38,2 33,0
Valutakursdifferens i likvida medel −3,7 0,7 4,5 2,5
Likvida medel vid periodens slut 96,9 38,2 96,9 38,2
Senast uppdaterad: 2022-12-19 15:38:15 av Johan Wedin