Bokslutskommuniké oktober–december 2022

Förbättrad bruttomarginal för kvartalet

Kvartalet oktober-december 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 149,2 MSEK (140,3), motsvarande en ökning med 6,4 procent. Justerat för förändring av valutakurser en minskning med 8,3 procent.
 • Antal sålda instrument uppgick till 794 (1 326) vilket är en minskning med 40,1 procent.
 • Bruttoresultatet, uppgick till 66,7 MSEK (57,9) vilket motsvarar en bruttomarginal på 44,7 procent (41,2).
 • Rörelseresultatet, uppgick till 10,0 MSEK (13,8) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 6,7 procent (9,9).
 • Periodens resultat uppgick till 2,9 MSEK (17,3).
 • Resultatet per aktie före utspädning uppgick till 0,09 SEK (0,65) och efter utspädning till 0,09 SEK (0,63).*
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 13,3 MSEK (11,9).
 • Nettokassan uppgick per den 31 december till 32,1 MSEK att jämföra med föregående år då nettoskulden var 0,7 MSEK. 
 • Den 30 november slutfördes företrädesemissionen som var övertecknad och tillförde Boule cirka 150 MSEK före emissionskostnader. 

Helåret januari-december 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 548,1 MSEK (463,3), motsvarande en ökning med 18,3 procent. Justerat för förändring av valutakurser en ökning med 3.9 procent.
 • Antal sålda instrument uppgick till 3 990 (4 227) vilket är en minskning med 5,6 procent.
 • Bruttoresultatet, uppgick till 227,9 MSEK (198,6) vilket motsvarar en bruttomarginal på 41,6 procent (42,9).
 • Rörelseresultatet, uppgick till 29,0 MSEK (36,0) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 5,3 procent (7,8).
 • Periodens resultat uppgick till 12,7 MSEK (23,3).
 • Resultatet per aktie före utspädning uppgick till 0,46 SEK (0,87) och efter utspädning till 0,45 SEK (0,86).*
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -11,4 MSEK (43,3).
Nyckeltal okt-dec 2022 okt-dec 2021 jan-dec 2022 jan-dec 2021
Försäljningsutveckling, % 6,4 51,4 18,3 15,7
Nettoomsättning, MSEK 149,2 140,3 548,1 463,3
Bruttomarginal, % 44,7 41,2 41,6 42,9
Rörelseresultat, (EBIT) MSEK 10,0 13,8 29,0 36,0
Rörelsemarginal, (EBIT) % 6,7 9,9 5,3 7,8
Resultat efter skatt, MSEK 2,9 17,3 12,7 23,3
Nettokassa (+) Nettoskuld (-), MSEK 32,1 −0,7 32,1 −0,7
Avkastning på eget kapital, % 0,8 6,2 3,6 8,2
Nettokassa (+) Nettoskuld (-)/ EBIT (R12), ggr 1,1 −0,0 1,1 −0,0
Resultat per aktie, efter utspädning, SEK* 0,09 0,63 0,45 0,86

 

*Fondemissionselement från nyemissionen i Q4 2022 har beaktats i beräkningen avseende resultat per aktie före och efter utspädning varför jämförelsesiffrorna har räknats om.

 

 
Senast uppdaterad: 2023-02-01 16:46:25 av Johan Wedin