Rapport över förändringar av eget kapital i koncernen

Ladda ned Excel

MSEK Aktie-
kapital
Övrigt
tillskjutet
kapital
Omräknings- reserv Balanserade vinstmedel inkl. periodens resultat Totalt eget kapital
INGÅENDE EGET KAPITAL 2021-01-01 4,9 202,4 3,1 58,9 269,3
Periodens totalresultat          
Periodens resultat       23,3 23,3
Periodens övriga totalresultat     13,9   13,9
Periodens totalresultat     13,9 23,3 37,1
Transaktioner med aktieägarna          
Optionsprogram          
Utdelning       −10,7 −10,7
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2021-12-31 4,9 202,4 17,0 71,5 295,7
           
           
INGÅENDE EGET KAPITAL 2022-01-01 4,9 202,4 17,0 71,5 295,7
Periodens totalresultat          
Periodens resultat       12,7 12,7
Periodens övriga totalresultat     25,5   25,5
Periodens totalresultat     25,5 12,7 38,2
Transaktioner med aktieägarna          
Nyemission 4,9 144,7     149,5
Kostnader för nyemission   −10,3     −10,3
Utdelning       −10,7 −10,7
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2022-12-31 9,7 336,8 42,5 73,5 462,5
           
           
Senast uppdaterad: 2023-02-01 15:18:17 av Johan Wedin