Resultaträkning för moderbolaget

Ladda ned Excel

MSEK okt-dec 2022 okt-dec 2021 jan-dec 2022 jan-dec 2021
Nettoomsättning 5,3 4,7 27,9 26,0
Administrationskostnader −6,0 −5,4 −24,3 −22,9
Övriga rörelsekostnader −0,2 −0,6 −3,4 −3,1
Rörelseresultat −1,0 −1,2 0,3 0,0
         
Anteciperad utdelning från dotterbolag - 15,0 - 15,0
Resultat från finansiella poster 0,0 - - -
Resultat efter Finansnetto −0,9 13,8 0,3 15,0
         
Koncernbidrag - - - -
Resultat före skatt −0,9 13,8 0,3 15,0
         
Skatt 0,1 −0,1 0,1 −0,1
Periodens resultat −0,8 13,6 0,4 14,9

 

Då inga poster finns redovisade i övrigt totalresultat överensstämmer moderbolagets resultat med totalresultatet för moderbolaget.

Senast uppdaterad: 2023-01-25 11:05:55 av Nils Romberg