Koncernens utveckling oktober–december 2022

Nettoomsättning

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 149,2 MSEK (140,3), vilket motsvarar en ökning med 6,4 procent. Omsättningen minskade med 8,3 procent  justerat för förändring av valutakurser. Försäljning av instrument minskade med 19,4 procent, försäljning av förbrukningsvaror ökade med 9,8 procent och försäljningen av OEM och CDS-Brand ökade med 48,7 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Tillväxten påverkades negativt av färre sålda 3-part instrument under perioden. Det rådde fortsatt volatilitet på marknaden under fjärde kvartalet, vilket påverkades av det makroekonomiska läget. Utöver det har det rått brist på valutareserver på vissa marknader, ex. vis Egypten, vilket har påverkat försäljningen under kvartalet. Centralbankerna införde tillfälliga restriktioner och det gick inte att göra betalningar i annan valuta än den lokala valutan.

Nettoomsättning per region, MSEK okt-dec 2022 okt-dec 2021 förändr. jan-dec 2022 jan-dec 2021 förändr.
USA 60,4 43,6 39 % 189,8 152,6 24 %
Asien 37,3 39,6 −6 % 150,7 121,3 24 %
Östeuropa 15,8 18,9 −17 % 62,3 61,1 2 %
Latinamerika 7,8 8,3 −6 % 45,0 37,7 19 %
Västeuropa 12,1 10,8 12 % 39,6 32,2 23 %
Afrika / Mellanöstern 15,8 19,0 −17 % 60,7 58,4 4 %
Summa 149,2 140,3 6 % 548,1 463,3 18 %
             
Nettoomsättning per produkt, MSEK            
Instrument 36,1 44,8 −19 % 158,5 148,7 7 %
Förbrukningsvaror egna instrument 65,5 59,6 10 % 233,0 193,5 20 %
Förbrukningsvaror OEM och CDS-Brand 38,8 26,1 49 % 112,5 84,7 33 %
Övrigt 8,8 9,7 −9 % 44,1 36,5 21 %
Summa 149,2 140,3 6 % 548,1 463,3 18 %

 

Bruttoresultat

Bruttoresultatet under perioden uppgick till 66,7 MSEK (57,9) och bruttomarginalen ökade med 3,5 procentenheter och uppgick under perioden till 44,7 procent (41,2). Bruttomarginalen påverkades positivt av prisökningar, som nu börjat ge effekt samt fördelaktig produktmix med en högre andel förbrukningsvaror. Dock är det fortsatt vissa svårigheter i leveransförsörjningen med fördyrade komponentinköp, även om det lättat månad för månad under fjärde kvartalet. Under perioden uppgick inköpsvarianserna till cirka 4 MSEK, vilket motsvarar cirka 3 procentenheter.

Dynamisk graf: Omsättning samt bruttoresultat, rullande 12 månader

Kostnader

Rörelsekostnaderna under perioden uppgick till 50,9 MSEK (44,6) exklusive övriga rörelsekostnader/intäkter.

Försäljningskostnaderna uppgick till 29,1 MSEK (25,1) där ökningen främst är hänförlig till personalkostnader, kostnader för mässor samt en starkare USD. 

Administrationskostnaderna uppgick till 8,3 MSEK (7,2).

Kostnader för forskning och utveckling, inklusive kostnader för kvalitetsorganisationen, uppgick till 13,5 MSEK (12,3), vilket motsvarar 9,0 procent (8,8) av nettoomsättningen. Kostnaderna inkluderar omdesign av komponenter till följd av komponentbrister samt ökade kostnader för införandet av det nya regulatoriska regelverket i Europa, IVDR och FDA inspektion. Utgifter för produktutveckling har aktiverats med 15,4 MSEK (15,3). Totala utgifter för forskning och utveckling motsvarar 19,4 procent (19,7) av nettoomsättningen.

Nettot av övriga rörelseintäkter och övriga rörelsekostnader uppgick till -5,8 MSEK (0,5) och består i huvudsak av operativa valutakurseffekter.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet uppgick till 10,0 MSEK (13,8) motsvarande en rörelsemarginal på 6,7 procent (9,9). 

Dynamisk graf: Omsättning samt rörelseresultat, rullande 12 månader

Q4 2020 inkl. en nedskrivning av immateriella tillgångar på 40 MSEK.

 

Inventering av installerad bas

Efter genomförd inventering av installerad bas av instrument tillsammans med våra distributörer under 2021 har tidigare antaganden om livslängd och användning av instrumenten bekräftats. Detta resulterade i att den uppskattade livslängden för instrument är 7,5 år från och med 2021.

Vid utgången av kvartalet uppskattas aktiv installerad bas till cirka 30 000 instrument.

Dynamisk graf: Bedömd aktiv installerad instrumentbas

¹ Estimerad aktiv installerad bas baseras på en uppskattad livslängd för instrumenten om 8 år, ändrad till 7,5 år från 2021.

² Ackumulerat antal sålda instrument sedan 2006 uppgår per den 31 december 2022 till 48 627.

³ Antal sålda instrument 2022 avser försäljning per rullande 12 månader.

Finansnetto 

Finansnettot uppgick till -2,1 MSEK (-2,3) vilket i huvudsak består av räntekostnader om 2,6 MSEK (1,0) varav 0,1 MSEK (0,2) är relaterat till finansiell leasing. 

Resultat

Resultat före skatt uppgick till 8,0 MSEK (11,5). Periodens resultat uppgick till 2,9 MSEK (17,3). Skatten uppgick till -5,1 MSEK (5,8) och förklaras av justeringar av skatt från tidigare år i kvartalet. 

Finansiering och kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten under kvartalet uppgick till 13,3 MSEK (11,9). Förändringen hänför sig främst till ett förbättrat rörelsekapital. Lagret ökade med 3,9 MSEK främst hänförlig till uppbyggnad av buffertlager för kritiska komponenter. 

Exportkreditnämnden (EKN) garanterar en del av Boules kundfordringar till 75–95 procent av de aktuella fordringarnas totalbelopp. Fordringar kan belånas och skulderna redovisas då som räntebärande skulder. Förändringen av kundfordringar garanterade av EKN inkluderas i kassaflödet från den löpande verksamheten, medan förändringen av övriga räntebärande skulder redovisas under finansieringsverksamheten i kassaflödet.

Periodens kassaflöde uppgick till 61,2 MSEK (1,7) och likvida medel per den 31 december uppgick till 96,9 MSEK (38,2).

Koncernens disponibla likvida medel, inklusive ej utnyttjade checkräkningskrediter, uppgick per den 31 december till 155,9 MSEK (89,0). Den huvudsakliga skillnaden beror på nyemissionen som genomfördes under kvartalet.

Investeringar

Totala investeringar uppgick till 17,3 MSEK (16,0), varav investeringar i immateriella tillgångar uppgick till 15,4 MSEK (15,3).

Eget kapital och skulder

Koncernens egna kapital uppgick per den 31 december till 462,5 MSEK (295,7) och soliditeten till 60,9 procent (51,7).

De räntebärande skulderna exklusive leasing avser belåning av kundfordringar garanterade av EKN samt externa banklån och uppgick per den 31 december totalt till 153,8 MSEK (127,8). Av dessa var 62,1 MSEK (35,8) långfristiga och 91,7 MSEK (92,1) kortfristiga. De externa banklånen uppgick per den 31 december till totalt 45,2 MSEK (28,3). Av dessa var 32,2 MSEK (16,0) långfristiga och 13,0 MSEK (12,3) kortfristiga. Per den 31 december nyttjades checkräkningskrediten med 0 MSEK (6,3) och övriga, icke-räntebärande, kortfristiga skulder och leverantörsskulder uppgick till 96,0 MSEK (106,4).

Leasingskulder per den 31 december uppgick till 36,2 MSEK (27,6) varav 22,8 MSEK (14,9) långfristiga och 13,4 MSEK (12,7) kortfristiga.

Nettokassan uppgick per den 31 december till 32,1 MSEK att jämföra med föregående års nettoskuld om 0,7 MSEK. Förklaringen till skillnaden beror i huvudsak på nyemissionen.

Uppskjutna skatteskulder uppgick per den 31 december till 8,4 MSEK (10,5).

Långfristiga avsättningar avser direktpension om 3,1 MSEK (3,9).

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Boules verksamhet medför risker och osäkerhetsfaktorer som i varierad utsträckning kan påverka förmågan att nå de mål som satts upp. Boule arbetar kontinuerligt med att hantera de risker och osäkerhetsfaktorer som finns, samt med den riskinventering som ligger till grund för att upptäcka nya risker och osäkerhetsfaktorer. Arbetet sker systematiskt och internt samordnat med syftet att synliggöra risker samt begränsa riskexponeringen och en eventuell påverkan om en risk aktualiseras. För närvarande bedöms de främsta riskerna och osäkerheterna finnas inom; regulatoriska risker, produktportföljsrisker, distributörsrisker, produktions-och kvalitetsrisker, piratkopierade reagenser, prispress, leverantörsrisker, marknadsrisker och konkurrens, mutor och korruption, valutarisker, IT-säkerhet och IT-system, finansieringsrisker och framtida kassaflöden, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, beroende av nyckelpersoner, samt effekterna av covid-19. På vissa marknader har centralbanker infört tillfälliga begränsningar av betalningar i utländska valutor, vilket medför försenade kundinbetalningar samt senarelagda leveranser. Efter incidenten med koranbränning i Stockholm i januari 2023 förekommer det protester och uppmaningar till bojkott av svenska produkter. Det medför en risk att försäljning av Boules produkter försvåras eller stoppas i vissa länder.

För en utförligare beskrivning se avsnittet risker och möjligheter sidan 36 i årsredovisningen för 2021.

Osäkerheter med anledning av kriget i Ukraina

Under helåret 2022 uppgick Boules försäljning i Östeuropa till 11 procent (13) av nettoomsättningen, där merparten avsåg Ryssland. Bolaget har medarbetare i Ryssland samt en produktionsanläggning för förbrukningsvaror som distribueras till den ryska marknaden. Marknaden i Österuropa är mycket osäker givet kriget i Ukraina och gällande sanktioner gentemot Ryssland. Bolaget bevakar utvecklingen löpande. En avveckling eller konfiskering av bolagets verksamhet i Ryssland skulle kunna ha en väsentligt negativ påverkan på bolagets framtida intjäningsförmåga och lönsamhet samt innebära en negativ resultateffekt om värdet på tillgångar hänförliga till den ryska verksamheten skulle behövas skrivas ned helt eller delvis. De koncernmässiga nettotillgångarna uppgick till cirka 20 MSEK, varav knappt 10 MSEK var likvida medel per den 31 december 2022. Vid eventuell avveckling är bedömningen att kostnader tillkommer.

Covid-19

Spridningen av Covid-19 har för Boule liksom för andra företag inneburit nya utmaningar till följd av nedstängning av många marknader. Initialt minskade sjukvårdsbesöken radikalt och därmed också antalet blodprovstagningar och även nyförsäljning av instrument då vårdgivarna prioriterade covid-19-patienter, men både försäljningen och orderingången har återhämtat sig under 2022.

Nedstängningar har påverkat försörjningen av komponenter och råvaror samt kundlogistiken på grund av brist på transportkapacitet och hinder i samband med stängning av gränser. För att dämpa dessa effekter arbetar Boule nära koncernens underleverantörer, designar om komponenter samt säkerställer lång framförhållning beträffande leveransplanering.

Skatterevision

Skatteverket har den 6 oktober beslutat om att påföra Boule Diagnostics AB och Boule Medical AB ökade arbetsgivaravgifter och skattetillägg om cirka 1,6 MSEK, för vad de anser vara felaktigt värderade teckningsoptioner, utgivna till ledande befattningshavare inom koncernen. Det avser tre optionsprogram, 2017/2020, 2019/2022 och 2020/2023. Beslutet innebär att underlaget för de prissatta teckningsoptionerna, där bolaget haft hjälp av tredje part, anses för lågt värderade och optionerna därmed undervärderade. Skillnaden mellan det satta priset och den av Skatteverket nu gjorda bedömningen innebär att Skatteverket har för avsikt att även påföra optionsinnehavarna förmånsbeskattning. Ingen avsättning har redovisats i perioden. Bolaget har överklagat Skatteverkets beslut till Förvaltningsrätten och även fått uppskov med betalning under pågående process. 

Transaktioner med närstående

Utöver ersättning till styrelse och ledande befattningshavare har inga transaktioner med närstående ägt rum under perioden.

Valberedning

Årsstämman 2022 beslutade att en valberedning baserad på ägarförhållandena den 30 september 2022 skulle utses. Boules största aktieägare vid ovanstående tidpunkt var AB Grenspecialisten, Svolder AB och Thomas Eklund vilka representerande drygt 35 procent av aktiekapital och röster. Dessa aktieägare har i sin tur nominerat Ulf Hedlundh (Svolder AB), Erik Ivarsson (AB Grenspecialisten) samt Thomas Eklund. Valberedningen har därefter konstituerat sig och valt Ulf Hedlundh till dess ordförande samt adjungerat styrelsens ordförande Yvonne Mårtensson. Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen är välkomna att kontakta valberedningens ordförande Ulf Hedlundh via e-mail på ulf.hedlundh@svolder.se eller via telefon på telefonnummer 08-440 37 70. För att förslag ska ha möjlighet att kunna utvärderas av valberedningen på erforderligt sätt bör sådana förslag ha lämnats senast den 1 februari 2023.

Väsentliga händelser under delårsperioden

Den 3 oktober meddelades att styrelsen beslutat om en företrädesemission av aktier motsvarande cirka 150 MSEK med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Företrädesemissionen är villkorad av godkännande av en extra bolagsstämma planerad att hållas den 1 november 2022. Valberedningen föreslog samtidigt att Emil Hjalmarsson, portföljförvaltare på Grenspecialisten, skulle utses till ny styrelseledamot i Bolaget.

Den 3 oktober gick kallelse ut till aktieägarna avseende extra bolagsstämma tisdagen den 1 november 2022 kl. 16.00 på Domnarvsgatan 4, Spånga.

Den 20 oktober meddelades att Boule har tecknat ett strategiskt kontraktstillverkningsavtal med Q-Line Biotech för lokal tillverkning av hematologireagens i Indien.

Den 1 november meddelades att den extra bolagsstämman beslutat i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagsordningen. Beslutet innebär att gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier ändras så att aktiekapitalet ska utgöra lägst 4 800 000 kronor och högst 19 200 000 kronor samt att antalet aktier skall vara lägst 19 000 000 och högst 76 000 000. Den extra bolagsstämman godkände även styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Beslutet innebär att Boules aktiekapital ökas med högst 4 854 138 kronor genom nyemission av högst 19 416 552 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Vidare godkände den extra bolagsstämman valberedningens förslag att utöka styrelsen från fem till sex ledamöter med nyval av Emil Hjalmarsson till ny styrelseledamot. För vidare information se stämmokommuniké på bolagets hemsida. 

Den 10 november meddelades att ett prospekt, som upprättats med anledning av Företrädesemissionen hade godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Den 14 november meddelades att handel med teckningsrätter för den pågående företrädesemissionen påbörjas från börsöppning tisdagen den 15 november.

Den 28 november meddelades att Boule Medical AB hade nått ytterligare en viktig milstolpe i sitt förebyggande och noggranna arbete med att möte de nya och ökade regulatoriska kraven inom in vitro-diagnostik. Boule erhöll CE-märke enligt IVDR klass B för två av sina produktlinjer, Medonic M32 och Swelab Alfa Plus.

Den 30 november offentliggjordes att Företrädesemissionen var signifikant övertecknad samt att Boule kommer att tillföras en emissionslikvid om totalt cirka 150 MSEK före emissionskostnader. Resultatet av Företrädesemissionen visade att 19 197 849 nya aktier, motsvarande cirka 98,9 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill tecknades 13 919 915 aktier, motsvarande cirka 71,7 procent av Företrädesemissionen, utan stöd av teckningsrätter varav 218 703 aktier, motsvarande cirka 1,1 procent av Företrädesemissionen, har tilldelats investerare som tecknat utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen var därmed övertecknad och Boule kommer tillföras cirka 150 MSEK före emissionskostnader.

Den 14 december meddelades att Boule Diagnostics AB utsett Jan Benjaminson till interim CFO med tillträde den 3:e februari 2023.

Den 30 december meddelades att antalet aktier och röster i Boule har förändrats och antalet aktier uppgår efter företrädesemissionen till totalt 38 833 104 aktier och röster i Boule.

Det finns inga andra väsentliga händelser att rapportera under rapportperioden.

Händelser efter delårsperiodens utgång

Det finns inga väsentliga händelser att rapportera efter rapportperiodens utgång.

Årsstämma

Boule Diagnostic AB:s årsstämma kommer att hållas den 4 maj 2023. Ytterligare information om årsstämman kommer att tillgängliggöras på Boules hemsida.

Utdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall göras för verksamhetsåret 2022 med anledning av den nyligen genomförda nyemissionen. De långsiktiga finansiella målen och utdelningspolicyn, att dela ut 25-50% av vinsten kommande år förblir oförändrade.

Moderbolaget

Boule Diagnostics AB (publ) org nr 556535-0252 är ett svenskregistrerat aktiebolag med säte i Stockholm. Adressen till huvudkontoret är Domnarvsgatan 4, 163 53 Spånga, Sverige.

Intäkterna i moderbolaget är hänförliga till koncerngemensamma tjänster.

Risker och osäkerheter i moderbolaget sammanfaller indirekt med koncernens.

Medarbetare

Medelantalet anställda i koncernen har under kvartalet varit 236 (219) varav 6 (7) i moderbolaget. Fördelat per land var medelantalet i Sverige 134 (120), USA 87 (86), Mexiko 2 (2), Ryssland 13 (12). Medelantalet kvinnor i koncernen var 104 (97) och medelantalet män var 132 (123). Medarbetare i länder där Boule inte har en legal enhet inkluderas inte i antalet anställda då de är anställda via externa bolag och inkluderas istället som konsultkostnad.

Antal aktier

Det totala antalet aktier och röster i Boule Diagnostics AB är 38 833 104 och har ökat till följd av Företrädesemissionen. Efter full utspädning uppgår antalet aktier till 39 013 104.

Aktieägare per 31 dec 2022 (enl. Euroclear)  Antal aktier
31 dec
Andel av
kapital/röster
AB Grenspecialisten 4 887 268 12,6 %
Svolder AB 4 826 388 12,4 %
Thomas Eklund inkl bolag 4 044 700 10,4 %
Swedbank Robur Fonder AB 3 659 325 9,4 %
Nordea Investment Funds 3 538 562 9,1 %
Tredje AP-fonden 3 251 542 8,4 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB 1 437 526 3,7 %
Andra AP-Fonden 1 369 948 3,5 %
Sijoitusrahasto Aktia Nordic 992 540 2,6 %
Société Générale 765 097 2,0 %
Avanza Pension 659 633 1,7 %
JP Morgan Chase Bank NA 423 486 1,1 %
Övriga aktieägare (3097 st) 8 977 089 23,1 %
Totalt antal aktier 38 833 104 100,0 %

 

Optionsprogram 

Styrelsen bedömer att det är angeläget och i alla aktieägares intresse att verkställande direktören och nyckelpersoner, vilka bedöms vara viktiga för bolagets vidare utveckling, har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i bolaget. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang kan förväntas bidra till ett ökat intresse för bolagets verksamhet och resultatutveckling, samt höja verkställande direktörens och nyckelpersoners motivation och samhörighet med bolaget och dess aktieägare. Teckningsoptionerna har tilldelats och på marknadsmässiga villkor förvärvats av anställda. Marknadsvärdet har fastställts genom Black & Scholes optionsvärdering.

För den händelse optionsinnehavarens anställning upphör ska optionerna hembjudas till Boule, som kan välja att nyttja rätten till hembud. Styrelsen har beslutat att nyttja rätten till hembud mot tidigare anställda som förvärvat optioner i programmet från 2019, varmed återköp har skett av 110 638 optioner sedan tilldelning. Det finns inga restriktioner rörande överlåtelse av optionerna i programmen. Under kvartalet har 352 797 optioner förfallit och inga lösts in. 

  Utestående optioner    
Utestående program VD Nyckel- personer Totalt Motsvarande aktier Andel av totalt antal aktier Lösenkurs Lösenperiod
2020/2023 130 000 50 000 180 000 180 000 0,9 % 86,70 1 juni 2023-
30 dec 2023
  130 000 402 797 532 797        
               

 

 

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm 2 februari 2023
Boule Diagnostics AB 

Yvonne Mårtensson
Styrelsens ordförande

Thomas Eklund
Styrelseledamot

Karin Dahllöf
Styrelseledamot

Jon Risfelt
Styrelseledamot

Torben Jørgensen
Styrelseledamot

Emil Hjalmarsson
Styrelseledamot

Jesper Söderqvist
Verkställande direktör 

 

 

 

 

Revisorsgranskning 
Denna bokslutskommuniké har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 

Senast uppdaterad: 2023-02-01 17:04:41 av Johan Wedin