Stärkt finansiell position och god tillväxt för OEM affären

Jag är nöjd med att vi under fjärde kvartalet levererat milstolpar både avseende utveckling av den nya produktplattformen och vårt kvalitetsarbete.

Omsättningen för fjärde kvartalet ökade med 6 procent jämfört med föregående år och uppgick till 149 MSEK. Organiskt minskade omsättningen med 8 procent. Försäljningen av förbrukningsvaror fortsätter i positiv riktning. Användningen av instrument är tillbaka på samma nivå som innan pandemin. Vi hade en lägre försäljning av 3-parts instrument, vilket delvis förklaras av ett skifte från 3-parts till 5-parts instrument. Jag bedömer dock att 3-parts instrument kommer att fortsätta användas i den decentraliserade marknaden och vara den största delen av den installerade basen i många år framåt. Svaga lokala valutor minskar för närvarande investeringsutrymmet speciellt i utvecklingsländer. Flera länder har också haft restriktioner från riksbankerna för utlandsbetalningar i utländska valutor. OEM och CDS-brand affären visade fortsatt god tillväxt där försäljningen för fjärde kvartalet ökade med 49 procent och tillväxten för helåret uppgick till 33 procent.

I mitten av 2022 började Fuji sälja Boules veterinärprodukter i tre länder i södra Europa. Vi har fått positiv feedback från de första installationerna och vi diskuterar nu ett utökat distributörsavtal.

Stärkt bruttomarginal

Bruttomarginalen under fjärde kvartalet uppgick till  44,7 procent vilket är 3,5 procentenheter bättre än föregående år  och 4,0 procentenheter bättre än tredje kvartalet 2022. Detta tack vare att prishöjningarna fått högre genomslag samt en fördelaktig produktmix med en högre andel förbrukningsvaror. Även under fjärde kvartalet belastades bruttomarginalen och resultatet av höga komponentkostnader och inköp till spotpriser samt negativ valutaeffekt. Inköp till spotpriser påverkade bruttomarginalen negativt med cirka 3 procentenheter. Rörelseresultat uppgick till 10 MSEK och rörelsemarginalen till 6,7 procent.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 13 MSEK under fjärde kvartalet vilket är cirka 1 MSEK bättre än motsvarande föregående år. Som tidigare informerats om fortsätter vi att tidigarelägga vissa materialinköp och bygger buffertlager av kritiska komponenter för att säkerställa leveranser. Detta  gör att vi ökade lagret med 4 MSEK.

Första formella release för vår nya produktplattform

Ett intensivt arbete pågår för att färdigställa de prototyper som skall användas för kliniska tester och genomförande av studier under 2023. Dessa studieresultat kommer att användas för regulatoriska ansökningar för den första produkten, ett 5-parts instrument, där ansökan planeras till slutet av detta år. I slutet av förra året passerade vi en viktig milstolpe i utvecklingen, när vi gjorde en första tekniska release av vår molnlösning. Genom att sätta denna infrastruktur på plats kan vi bygga erfarenhet av drift och användning av denna typ av tjänster inför den fulla kommersiella lanseringen under 2024.

Investeringar i den nya produktplattformen uppgick till 15 MSEK under kvartalet.

Viktiga milstolpar i kvalitetsarbetet

Under det senaste året har vi investerat mycket tid och kraft i implementeringen av IVDR, det nya Europeiska regelverket, och att förbättra våra kvalitetssystem. Ett tydligt bevis på vårt dedikerade kvalitetsarbete är att vi i november erhöll CE-märke enligt IVDR för våra 3-part instrument. Det är endast en liten skara bolag i Europa som erhållit nya ISO13485 certifikat och CE-märken under IVDR.

USA:s livsmedels- och läkemedelsmyndighet, FDA genomförde i november en inspektion av vår svenska verksamhet. De observationer som FDA noterade har vi korrigerat. Vårt dotterbolag i USA, CDS, är i fas med arbetet att åtgärda de observationer som FDA noterade i somras.

I och med att IVDR certifieringen är avklarad är vi väl rustade för kommande regulatoriska ansökningar för nya produkter.  

Förbättringar av produktion för att stödja tillväxt

Ett viktigt tillväxtinitiativ som generar ökade intäkter är vår OEM affär där vi under kvartalet såg en stark tillväxt. Under hösten har vi investerat i vår produktion i USA för att öka kapaciteten för våra OEM-kunder samt att förbereda för tillverkning av reagenser till vår kommande produktplattform.

Etablering av lokal licenstillverkning av hematologireagens i Indien med vår partner Q-Line Biotech fortlöper enligt plan. Vi räknar fortsatt med start av kundleveranser i Indien under tredje kvartalet 2023.

Anpassning till nya marknadsförhållanden 

För att hantera de makroekonomiska utmaningarna med ökade kostnader och det hårdare marknadsklimatet gör Boule också kostnadsbesparingar under första kvartalet 2023. Vi genomför en genomlysning av vår verksamhet för att identifiera områden att effektivisera för att kompensera för en inflationsdriven och högre kostnadsnivå. Vi förenklar och rationaliserar organisationen. Personalstyrkan, anställda och konsulter, anpassas vilket kommer minska de löpande kostnaderna framöver.  Besparingarna kommer att medföra engångskostnader som kommer redovisas under första kvartalet 2023.

Vi genomförde en företrädesemission på 150 MSEK som ska användas för att slutföra utvecklingen av den nya produktplattformen. Det var glädjande att se att företrädesemissionen blev signifikant övertecknad.

Avslutningsvis vill jag rikta ett varmt tack till alla distributörer, leverantörer och medarbetare för fantastiska insatser under ett mycket utmanande 2022. De geopolitiska och makroekonomiska utmaningarna kommande år är svårbedömda. Tack vare stödet från våra ägare har vi med nyemissionen stärkt vår finansiella position och tillsammans med de besparingar och effektiviseringar vi nu genomför är vi rustade för att möta utmaningarna i omvärlden.

Jesper Söderqvist
VD och Koncernchef

 

Senast uppdaterad: 2023-02-01 16:12:40 av Nils Romberg