Balansräkning för moderbolaget

Ladda ned Excel

MSEK 31 dec 2022 31 dec 2021
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR    
Immateriella tillgångar    
Aktiverade utvecklingsutgifter 0,4 0,8
Summa immateriella tillgångar 0,4 0,8
     
Materiella anläggningstillgångar    
Inventarier 0,2 0,1
Summa materiella anläggningstillgångar 0,2 0,1
     
Finansiella anläggningstillgångar    
Andelar i koncernföretag 230,3 170,3
Övr finansiella anläggningstillgångar 2,5 3,1
Uppskjutna skattefordringar 0,1 0,1
Summa finansiella anläggningstillgångar 233,0 173,5
Summa anläggningstillgångar 233,6 174,4
     
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR    
Skattefordringar 1,7 0,9
Fordringar på koncernföretag 19,1 1,2
Övriga fordringar 2,1 0,9
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 3,0 1,9
Summa kortfristiga fordringar 25,9 4,9
     
Kassa och bank 46,3 0,5
Summa omsättningstillgångar 72,1 5,4
SUMMA TILLGÅNGAR 305,7 179,7
     
EGET KAPITAL 290,9 162,0
     
SKULDER    
Långfristiga skulder    
Övriga avsättningar 3,1 3,9
Summa långfristiga skulder 3,1 3,9
     
Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder 6,2 4,1
Skulder till koncernföretag 0,0 3,8
Övriga skulder 0,6 0,4
Upplupna skulder och förutbetalda intäkter 4,9 5,6
Summa kortfristiga skulder 11,7 13,9
Summa skulder 14,8 17,8
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 305,7 179,7
Senast uppdaterad: 2023-02-01 16:25:42 av Nils Romberg