Rapport över resultat och övrigt totalresultat för koncernen

Ladda ned Excel

MSEK Not okt-dec 2022 okt-dec 2021 jan-dec 2022 jan-dec 2021
Nettoomsättning   149,2 140,3 548,1 463,3
Kostnad för sålda varor   −82,5 −82,4 −320,2 −264,7
Bruttoresultat   66,7 57,9 227,9 198,6
Bruttomarginal   44,7 % 41,2 % 41,6 % 42,9 %
           
Övriga rörelseintäkter   −0,0 3,1 24,1 8,5
Försäljningskostnader   −29,1 −25,1 −110,7 −88,7
Administrationskostnader   −8,3 −7,2 −32,9 −31,5
Forsknings- och utvecklingskostnader   −13,5 −12,3 −51,6 −43,3
Övriga rörelsekostnader   −5,8 −2,5 −27,9 −7,7
Rörelseresultat   10,0 13,8 29,0 36,0
Rörelsemarginal   6,7 % 9,9 % 5,3 % 7,8 %
           
Finansiella intäkter   0,9 0,8 1,7 1,4
Finansiella kostnader   −3,0 −3,1 −9,8 −8,6
Finansnetto   −2,1 −2,3 −8,1 −7,2
Resultat före skatt   8,0 11,5 20,8 28,8
           
Inkomstskatt   −5,1 5,8 −8,1 −5,5
Periodens resultat   2,9 17,3 12,7 23,3
           
ÖVRIGT TOTALRESULTAT          
Poster som kan komma att omföras till periodens resultat          
Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska dotterbolag   −16,0 4,6 25,5 13,9
Summa övrigt totalresultat   −16,0 4,6 25,5 13,9
           
Summa totalresultat för perioden   −13,1 21,9 38,2 37,1
           
Resultat per aktie, före utspädning, SEK*   0,09 0,65 0,46 0,87
Resultat per aktie, efter utspädning, SEK*   0,09 0,63 0,45 0,86
           
           
           

 

Då koncernen saknar ägande utan bestämmande inflytande utgör hela resultatet moderföretagets resultat.

* Fondemissionselement från nyemissionen i Q4 2022 har beaktats i beräkningen avseende resultat per aktie före och efter utspädning varför jämförelsesiffrorna har räknats om. 

Senast uppdaterad: 2023-01-31 14:59:54 av Johan Wedin