Rapport över finansiell ställning för koncernen

Ladda ned Excel

MSEK 31 mar 2021 31 mar 2020 31 dec 2020  
TILLGÅNGAR        
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR        
Immateriella tillgångar        
Aktiverade utvecklingsutgifter 128,1 128,5 115,6  
Goodwill 76,5 85,7 72,9  
Summa immateriella tillgångar 204,7 214,2 188,5  
         
Materiella anläggningstillgångar        
Nyttjanderättstillgångar 35,1 44,1 34,9  
Maskiner och andra tekniska anläggningar 5,0 5,4 4,7  
Inventarier, verktyg och installationer 11,0 13,0 11,0  
Förbättringsutgifter på annans fastighet 4,1 6,1 4,2  
Summa materiella anläggningstillgångar 55,2 68,6 54,7  
         
Finansiella anläggningstillgångar        
Andelar i intressebolag 0,0 39,5 0,0  
Övr finansiella anläggningstillgångar 2,9 3,2 3,0  
Långfristiga kundfordringar (garanterade 75-95 % av EKN) 34,4 48,3 36,8  
Uppskjutna skattefordringar 0,0 −0,0 0,0  
Summa finansiella anläggningstillgångar 37,2 91,0 39,8  
Summa anläggningstillgångar 297,1 373,9 283,1  
         
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR        
Varulager        
Råvaror och förnödenheter 32,5 45,2 35,8  
Varor under tillverkning 5,4 3,9 3,9  
Färdiga varor och handelsvaror 13,2 16,1 14,8  
Summa varulager 51,1 65,2 54,5  
         
Kortfristiga fordringar        
Skattefordringar 5,0 4,8 3,0  
Kundfordringar 42,0 60,2 33,2  
Kundfordringar (garanterade 75-95 % av EKN) 64,7 77,2 60,4  
Övriga fordringar 4,7 4,5 3,5  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18,3 15,2 8,9  
Summa kortfristiga fordringar 134,7 162,0 109,1  
         
Likvida medel 31,5 26,6 33,0  
Summa omsättningstillgångar 217,3 253,8 196,6  
SUMMA TILLGÅNGAR 514,4 627,7 479,7  
         
         
MSEK 31 mar 2021 31 mar 2020 31 dec 2020  
EGET KAPITAL OCH SKULDER        
EGET KAPITAL        
Aktiekapital 4,9 4,9 4,9  
Övrigt tillskjutet kapital 202,4 201,7 202,4  
Omräkningsreserv 11,0 32,3 3,1  
Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat 59,2 114,3 58,9  
Summa eget kapital 277,5 353,1 269,3  
         
SKULDER        
Långfristiga skulder        
Långfristiga räntebärande skulder 1,9 2,6 1,8  
Långfristiga räntebärande skulder (för av EKN garanterade fordringar) 17,6 28,5 16,0  
Långfristiga leasingskulder /hyra 23,5 32,7 23,8  
Avsättningar 3,3 3,8 3,3  
Uppskjutna skatteskulder 15,1 22,4 12,8  
Summa långfristiga skulder 61,3 90,0 57,7  
         
Kortfristiga skulder        
Kortfristiga räntebärande skulder 6,1 2,3 10,3  
Kortfristiga räntebärande skulder (för av EKN garanterade fordringar) 65,7 76,2 61,2  
Kortfristig leasingskuld/Hyra 12,6 12,7 12,3  
Leverantörsskulder 38,6 44,8 29,4  
Skatteskulder 5,2 2,9 3,3  
Övriga skulder 11,3 11,0 6,5  
Upplupna skulder och förutbetalda intäkter 34,9 33,6 28,7  
Kortfristiga Avsättningar 1,3 1,0 1,1  
Summa kortfristiga skulder 175,6 184,6 152,7  
         
Summa skulder 236,9 274,6 210,4  
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 514,4 627,7 479,7  
Senast uppdaterad: 2022-03-07 17:08:52 av Alexander Paziraei