Rapport över kassaflödet för koncernen

Ladda ned Excel

MSEK jan-mar 2021 jan-mar 2020 jan-dec 2020
Den löpande verksamheten      
Rörelseresultat 6,8 15,2 −5,9
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 3,8 5,5 52,9
Erhållen ränta 0,1 0,1 0,4
Erlagd ränta −1,2 −1,4 −4,3
Betald inkomstskatt −1,5 −2,1 −4,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 8,1 17,4 38,5
       
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital      
Ökning (-) /Minskning (+) av varulager 4,6 −6,2 −1,4
Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar −17,8 −14,6 14,5
Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar (garanterade av EKN) −1,8 −1,0 27,3
Ökning (+) /Minskning (-) av rörelseskulder 19,6 18,9 −3,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten 12,6 14,5 75,2
       
Investeringsverksamheten      
Investeringar i intressebolag 0,0 0,0 0,0
Förvärv av materiella anläggningstillgångar −0,8 −1,3 −4,6
Investering i aktiverade utvecklingsutgifter −13,7 −10,8 −41,4
Kassaflöde från investeringsverksamheten −14,5 −12,0 −46,0
       
Finansieringsverksamheten      
Upptagna/ Amortering av lån −0,0 0,0 11,0
Ökning (+)/Minskning (-) av finansiella skulder (EKN finansiering) 6,0 4,0 −23,5
Ökning (+)/Minskning (-) av finansiella skulder −4,3 −0,2 8,7
Upptagna/ Amortering av lån och räntekostnad leasing −2,9 −2,8 −11,1
Utdelning 0,0 0,0 0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten −1,2 1,0 −14,9
       
Periodens kassaflöde −3,0 3,5 14,4
Likvida medel vid periodens början 33,0 21,6 21,6
Valutakursdifferens i likvida medel 1,5 1,6 −2,9
Likvida medel vid periodens slut 31,5 26,6 33,0

 

 

Senast uppdaterad: 2022-03-07 17:11:52 av Alexander Paziraei