Rapport över kassaflödet för koncernen

Ladda ned Excel

MSEK jan-mar 2021 jan-mar 2020 jan-dec 2020
Den löpande verksamheten      
Rörelseresultat 6,8 15,2 -5,9
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 3,8 5,5 52,9
Erhållen ränta 0,1 0,1 0,4
Erlagd ränta -1,2 -1,4 -4,3
Betald inkomstskatt -1,5 -2,1 -4,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 8,1 17,4 38,5
       
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital      
Ökning (-) /Minskning (+) av varulager 4,6 -6,2 -1,4
Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar -17,8 -14,6 14,5
Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar (garanterade av EKN) -1,8 -1,0 27,3
Ökning (+) /Minskning (-) av rörelseskulder 19,6 18,9 -3,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten 12,6 14,5 75,2
       
Investeringsverksamheten      
Investeringar i intressebolag 0,0 0,0 0,0
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -0,8 -1,3 -4,6
Investering i aktiverade utvecklingsutgifter -13,7 -10,8 -41,4
Kassaflöde från investeringsverksamheten -14,5 -12,0 -46,0
       
Finansieringsverksamheten      
Upptagna/ Amortering av lån 0,0 0,0 11,0
Ökning (+)/Minskning (-) av finansiella skulder (EKN finansiering) 6,0 4,0 -23,5
Ökning (+)/Minskning (-) av finansiella skulder -4,3 -0,2 8,7
Upptagna/ Amortering av lån och räntekostnad leasing -2,9 -2,8 -11,1
Utdelning 0,0 0,0 0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1,2 1,0 -14,9
       
Periodens kassaflöde -3,0 3,5 14,4
Likvida medel vid periodens början 33,0 21,6 21,6
Valutakursdifferens i likvida medel 1,5 1,6 -2,9
Likvida medel vid periodens slut 31,5 26,6 33,0

 

 

Senast uppdaterad: 2022-03-07 17:11:52 av alexander@paziraei.com