Resultaträkning för moderbolaget

Ladda ned Excel

MSEK jan-mar 2021 jan-mar 2020 jan-dec 2020
Nettoomsättning 6,0 8,4 24,1
Administrationskostnader −5,7 −7,7 −23,1
Övriga rörelsekostnader −1,0 −0,4 −1,5
Rörelseresultat −0,6 0,4 −0,5
       
Anteciperad utdelning från dotterbolag     21,0
Förlust från Intressebolag 0,0 0,0 −54,4
Resultat från finansiella poster 0,0 −0,0 −0,0
Resultat efter Finansnetto −0,6 0,4 −33,9
       
Koncernbidrag 0,0 0,0 0,0
Resultat före skatt −0,6 0,4 −33,9
       
Skatt 0,0 −0,0 0,1
Periodens resultat −0,6 0,4 −33,8

Då inga poster finns redovisade i övrigt totalresultat överensstämmer moderbolagets resultat med totalresultatet.

Senast uppdaterad: 2022-03-07 17:14:56 av Alexander Paziraei