Resultaträkning för moderbolaget

Ladda ned Excel

MSEK jan-mar 2021 jan-mar 2020 jan-dec 2020
Nettoomsättning 6,0 8,4 24,1
Administrationskostnader -5,7 -7,7 -23,1
Övriga rörelsekostnader -1,0 -0,4 -1,5
Rörelseresultat -0,6 0,4 -0,5
       
Anteciperad utdelning från dotterbolag     21,0
Förlust från Intressebolag 0,0 0,0 -54,4
Resultat från finansiella poster 0,0 0,0 0,0
Resultat efter Finansnetto -0,6 0,4 -33,9
       
Koncernbidrag 0,0 0,0 0,0
Resultat före skatt -0,6 0,4 -33,9
       
Skatt 0,0 0,0 0,1
Periodens resultat -0,6 0,4 -33,8

Då inga poster finns redovisade i övrigt totalresultat överensstämmer moderbolagets resultat med totalresultatet.

Senast uppdaterad: 2022-03-07 17:14:56 av alexander@paziraei.com