Koncernens utveckling januari–mars 2021

Nettoomsättning

Nettoomsättningen under perioden uppgick till 100,6 MSEK (118,4), vilket motsvarar en minskning med 15,0 procent. Omsättningen minskade med 6,2 procent justerat för förändring av valutakursen på USD och EUR. Under kvartalet har vi sett en positiv trend och ökad orderingång på instrument. Förbrukningsvaror släpar däremot efter, vilket förklaras av att en stor del av vår installerade bas finns i Asien som fortsatt är starkt påverkat av restriktioner och nedstängningar. Detta resulterar i minskade antal läkarbesök och därmed lägre testvolymer. Antalet sålda instrument ökade med 2 procent jämfört med motsvarande period föregående år, men till följd produktmix och valutakurspåverkan minskade omsättningen för instrument med 5 procent.

Nettoomsättning per region, MSEK jan-mar 2021 jan-mar 2020 förändr. apr 20-
mar 21 (R12)
apr 19-
mar 20 (R12)
förändr. (R12)
USA 33,0 34,5 −4,4 % 126,8 145,0 −12,5 %
Asien 20,3 29,4 −30,9 % 95,0 144,1 −34,1 %
Östeuropa 13,4 18,1 −26,2 % 50,4 74,0 −31,9 %
Latinamerika 13,2 12,5 6,0 % 33,6 43,9 −23,5 %
Västeuropa 7,5 9,5 −21,3 % 34,1 37,0 −7,7 %
Afrika / Mellanöstern 13,2 14,3 −7,9 % 42,8 54,6 −21,7 %
Summa 100,6 118,4 −15,0 % 382,7 498,7 −23,2 %
             
Nettoomsättning per produkt, MSEK            
Instrument 34,5 36,4 −5,1 % 118,8 169,1 −29,8 %
Förbrukningsvaror egna instrument 41,7 54,5 −23,5 % 166,9 216,3 −22,8 %
Förbrukningsvaror OEM och CDS-Brand 13,9 16,6 −16,5 % 59,7 67,3 −11,3 %
Övrigt 10,5 10,9 −3,4 % 37,3 45,9 −18,7 %
Summa 100,6 118,4 −15,0 % 382,7 498,7 −23,2 %

Bruttoresultat

Bruttoresultatet under perioden uppgick till 44,7 MSEK (55,2) och bruttomarginalen uppgick under perioden till 44,4 procent (46,6). Bruttomarginalen påverkas negativt av produktmix med lägre andel förbrukningsvaror, negativa produktionsvarianser till följd av fortsatt lågt kapacitetsnyttjande och ökade kostnader i leveranskedjan.

Dynamisk graf: Omsättning (R12) samt bruttoresultat (R12)

Kostnader

Rörelsekostnaderna under perioden uppgick till 38,3 MSEK (41,4). Försäljningskostnaderna inkluderar kostnadsbesparingar till följd av covid-19.

Kostnader för forskning och utveckling, inklusive kostnader för kvalitetsorganisationen, som belastat resultatet uppgick till 10,4 MSEK (9,9), vilket motsvarar 10,3 procent (8,4) av nettoomsättningen. Utgifter för forskning och utveckling har aktiverats med 13,0 MSEK (9,8) och utvecklingsarbetet med vår nya produktplattform fortskrider enligt plan. Totala utgifter för forskning och utveckling motsvarar 23,3 procent (16,7) av nettoomsättningen.

Aktiverade utgifter under perioden avser främst nästa generations hematologiplattform.

Nettot av övriga rörelseintäkter och övriga rörelsekostnader uppgick under perioden till totalt 0,4 MSEK (1,4) och består av positiva respektive negativa valutakursförändringar.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet uppgick till 6,8 MSEK (15,2) motsvararande en rörelsemarginal på 6,8 procent (12,9). Rörelsemarginalen exklusive aktiverade utgifter för forskning och utveckling uppgick till -6,2 procent (4,6).

Dynamisk graf: Bedömd aktiv installerad instrumentbas

¹ Estimerad installerad instrumentbas med start 2006 baseras på en uppskattad livslängd om åtta år för instrumenten.

² Ackumulerat antal sålda instrument sedan 2006 uppgår per den 31 mars 2021 till 41 341.

³ Antal sålda instrument 2021 avser försäljning per rullande 12 månader.

Finansnetto 

Finansnettot uppgick till -3,0 MSEK (-5,0). Finansnettot föregående år inkluderar resultat från intressebolag motsvarande -3,7 MSEK och uppgår till -1,3 MSEK exklusive resultat från intressebolag.

Resultat

Resultat före skatt uppgick till 3,9 MSEK (10,2). Periodens resultat uppgick till 0,3 MSEK (7,4). 

Finansiering och kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten under perioden uppgick till 12,6 MSEK (14,5), påverkat positivt av minskning av varulager och ökning av kortfristiga skulder.

Exportkreditnämnden (EKN) garanterar en del av Boules kundfordringar till 75–95 procent av de aktuella fordringarnas totalbelopp. Fordringar kan belånas och skulderna redovisas då som räntebärande skulder. Förändringen av kundfordringar garanterade av EKN inkluderas i kassaflödet från den löpande verksamheten, medan förändringen av övriga räntebärande skulder redovisas under finansieringsverksamheten i kassaflödet.

Periodens kassaflöde uppgick till -3,0 MSEK (3,5) och likvida medel per den 31 mars uppgick till 31,5 MSEK (26,6).

Under kvartalet har nyttjandet av checkräkningskrediten minskat och koncernens disponibla likvida medel, inklusive ej utnyttjade checkräkningskrediter, var oförändrat jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick per den 31 mars till 83,5 MSEK (83,8).

Investeringar

Totala investeringar uppgick till 14,5 MSEK (12,0), varav 13,7 MSEK (10,8) avser investeringar i framtida produktplattformar.

Eget kapital och skulder

Koncernens egna kapital uppgick per den 31 mars 2021 till 277,5 MSEK (353,1) och soliditeten till 54 procent (56).

De räntebärande skulderna exklusive leasing avser primärt belåning av kundfordringar garanterade av EKN och uppgick per den 31 mars 2021 till 91,3 MSEK (109,6). Av dessa var 19,5 MSEK (31,1) långfristiga och 71,8 MSEK (78,5) kortfristiga. Per den 31 mars 2021 nyttjades checkräkningskrediten med 5,4 MSEK (1,8) och övriga, icke-räntebärande, kortfristiga skulder och leverantörsskulder uppgick till 91,2 MSEK (93,4).

Leasingskulder om 36,0 MSEK (45,4) redovisas per den 31 mars varav 23,5 MSEK (32,7) är långfristiga och 12,6 MSEK (12,7) är kortfristiga.

Nettoskulden uppgick per den 31 mars 2021 till -3,2 MSEK (2,8).

Uppskjutna skattefordringar och uppskjutna skatteskulder uppgick per den 31 mars till 0,0 MSEK (0,0) respektive 15,1 MSEK (22,4).

Långfristiga avsättningar avser avsättning till direktpension om 3,3 MSEK (3,8).


 
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Boules verksamhet medför risker och osäkerhetsfaktorer som i varierad utsträckning kan påverka förmågan att nå de mål som satts upp. Boule arbetar kontinuerligt med att hantera de risker och osäkerhetsfaktorer som finns, samt med den riskinventering som ligger till grund för att upptäcka nya risker och osäkerhetsfaktorer. Arbetet sker systematiskt och internt samordnat med syftet att synliggöra risker samt begränsa riskexponeringen och en eventuell påverkan om en risk aktualiseras. För närvarande bedöms de främsta riskerna och osäkerheterna finnas inom; regulatoriska risker, produktportföljsrisker, distributörsrisker, produktions-och kvalitetsrisker, piratkopierade reagenser, prispress, leverantörsrisker, marknadsrisker och konkurrens, mutor och korruption, valutarisker, IT-säkerhet och IT-system, finansieringsrisker och framtida kassaflöden, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, beroende av nyckelpersoner, samt effekterna av covid-19.

Boule är idag exponerat för valutakursförändringar. +/- 10 procent på kursen USD/SEK påverkar omsättningen med +/- MSEK 20 och rörelseresultatet med +/- MSEK 4. Boule arbetar ständigt med att operationellt minska koncernens valutaexponering.

För en utförligare beskrivning av riskerna samt riskhantering och relaterade möjligheter se årsredovisningen för 2020. Jämfört med årsredovisningen bedöms riskerna vara oförändrade utöver uppdateringen kring effekterna av covid-19 som presenteras nedan.

Covid-19

Boule står liksom andra företag inför nya utmaningar i och med spridningen av covid-19. Försäljningen har bromsats upp till följd av nedstängning av många marknader då vanliga sjukvårdsbesök minskat radikalt med resultatet att färre blodprover tagits. Längden av nedstängning av nyckelmarknader blir avgörande för påverkan på försäljning av förbrukningsvaror framåt. Även nyförsäljning av instrument har tidvis stoppats då vårdgivarna har koncentrerat sig på hantering av covid-19 patienter. Problem har och kan fortsatt uppstå gällande logistiken till kund på grund av brist på transportkapacitet och hinder i samband med stängning av gränser. Bolaget har arbetat sig igenom störningar i komponentförsörjning och ser detta som en utmaning som har eskalerat under inledningen av 2021. Boule arbetar aktivt för att dämpa effekterna genom att arbeta nära koncernens underleverantörer, planera och boka leveranser med lång framförhållning samt minska smittspridning på fabrikerna genom att tillämpa arbete från hemmet för personal som inte är del av produktionsledet.

Boule har fokuserat på att säkra en god likviditet. Vissa investeringar har skjutits på framtiden, men de långsiktiga strategiska investeringarna har fortsatt enligt plan.

Framtida försäljningspåverkan är svårbedömd då det finns en fortsatt osäkerhet i hur snabbt marknaderna kommer att återhämta sig under 2021. På längre sikt ser vi en fortsatt stabil tillväxt för den decentraliserade patientnära marknaden som Boule adresserar.

Transaktioner med närstående

Utöver ersättning till styrelse och ledande befattningshavare så har inga transaktioner med närstående ägt rum under perioden.

Moderbolaget

Boule Diagnostics AB (publ) org nr 556535-0252 är ett svenskregistrerat aktiebolag med säte i Stockholm. Adressen till huvudkontoret är Domnarvsgatan 4, 163 53 Spånga, Sverige.

Intäkterna i moderbolaget är hänförliga till koncerngemensamma tjänster.

Risker och osäkerheter i moderbolaget sammanfaller indirekt med koncernens.

Personal

Medelantalet anställda i koncernen har under perioden varit 213 (210) varav 7 (7) i moderbolaget. Fördelat per land var medelantalet i Sverige 121 (120), USA 81 (82), Mexiko 2 (2), Ryssland 9 (6). Medelantalet kvinnor i koncernen var 94 (91) och medelantalet män var 119 (119).
 

Antal aktier

Det totala antalet aktier och röster i Boule Diagnostics AB är 19 416 552 och har varit oförändrat under 2021.

Aktieägare per 31 mars 2021 (och därefter kända förändringar)  Antal aktier Mars 31 Andel av kapital/röster
Svolder AB 2 414 194 12,43 %
AB Grenspecialisten 2 274 332 11,71 %
Thomas Eklund inkl bolag 1 956 055 10,07 %
Swedbank Robur Fonder AB 1 940 000 9,99 %
Tredje AP-fonden 1 625 771 8,37 %
Nordea Fonder 1 537 127 7,92 %
Länsförsäkringar Fonder 799 477 4,12 %
Andra AP-Fonden 684 974 3,53 %
Skandinaviska Enskilda Banken UK 608 790 3,14 %
Société Générale 565 030 2,91 %
CBNY-Norges Bank 444 322 2,29 %
Sijoitusrahasto Aktia Nordic 371 270 1,91 %
Fondita Nordic 354 000 1,82 %
Övriga aktieägare (2914 st) 3 841 210 19,78 %
Totalt antal aktier 19 416 552 100,00 %
Aktier via utestående antal optioner ex. hedging 548 128  
Totalt antal aktier inkl. optioner 19 964 680  

Optionsprogram

Styrelsen bedömer att det är angeläget och i alla aktieägares intresse att verkställande direktören och nyckelpersoner, vilka bedöms vara viktiga för bolagets vidare utveckling, har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i bolaget. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang kan förväntas bidra till ett ökat intresse för bolagets verksamhet och resultatutveckling, samt höja verkställande direktörens och nyckelpersoners motivation och samhörighet med bolaget och dess aktieägare.

Teckningsoptionerna har tilldelats och på marknadsmässiga villkor förvärvats av anställda. Marknadsvärdet har fastställts genom Black & Scholes optionsvärdering.

För den händelse optionsinnehavarens anställning upphör ska optionerna hembjudas till Boule, som kan välja att nyttja rätten till hembud. Styrelsen har beslutat att nyttja rätten till hembud mot tidigare anställda som förvärvat optioner i programmet från 2019, varmed återköp har skett av 95 307 optioner. Det finns inga restriktioner rörande överlåtelse av optionerna i programmen.

  Utestående optioner    
Utestående program VD Nyckel- personer Totalt Motsvarande aktier Andel av totalt antal aktier Lösenkurs Lösenperiod
2019/2022 0 368 128 368 128 368 128 1,9 % 67,50 1 juni 2022-
30 dec 2022
2020/2023 130 000 50 000 180 000 180 000 0,9 % 86,70 1 juni 2023-
30 dec 2023
  130 000 418 128 548 128        
               

 

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.


Stockholm 6 maj 2021

Boule Diagnostics AB

 

Peter Ehrenheim
Styrelsens ordförande

Thomas Eklund
Styrelseledamot

Karin Dahllöf
Styrelseledamot

Jon Risfelt
Styrelseledamot

Charlotta Falvin
Styrelseledamot

Jesper Söderqvist
Verkställande Direktör

 

 

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. 

 

Senast uppdaterad: 2022-03-07 17:02:08 av Alexander Paziraei