Balansräkning för moderbolaget

Ladda ned Excel

MSEK 31 mar 2021 31 mar 2020 31 dec 2020
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR      
Immateriella tillgångar      
Aktiverade utvecklingsutgifter 1,0 0,8 1,1
Summa immateriella tillgångar 1,0 0,8 1,1
       
Materiella anläggningstillgångar      
Inventarier 0,1 0,2 0,2
Summa materiella anläggningstillgångar 0,1 0,2 0,2
       
Finansiella anläggningstillgångar      
Andelar i koncernföretag 155,3 153,5 155,3
Andelar i intressebolag 0,0 54,4 0,0
Övr finansiella anläggningstillgångar 2,6 3,0 2,6
Uppskjutna skattefordringar 0,1 0,0 0,1
Summa finansiella anläggningstillgångar 158,1 211,0 158,1
Summa anläggningstillgångar 159,2 212,0 159,3
       
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR      
Skattefordringar 1,4 1,4 1,1
Fordringar på koncernföretag 8,2 3,4 21,3
Övriga fordringar 0,3 0,0 0,9
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1,9 1,6 1,5
Summa kortfristiga fordringar 11,7 6,3 24,8
       
Kassa och bank 0,2 0,2 0,8
Summa omsättningstillgångar 11,9 6,5 25,6
SUMMA TILLGÅNGAR 171,1 218,5 184,9
       
EGET KAPITAL 157,2 191,2 157,8
       
SKULDER      
Långfristiga skulder      
Övriga avsättningar 3,3 3,8 3,3
Summa långfristiga skulder 3,3 3,8 3,3
       
Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder 3,9 3,3 4,3
Skulder till koncernföretag 0,3 12,0 14,0
Skulder till intressebolag 0,0 0,0 0,0
Övriga skulder 0,4 0,9 0,7
Upplupna skulder och förutbetalda intäkter 5,9 7,3 4,8
Summa kortfristiga skulder 10,7 23,5 23,9
Summa skulder 13,9 27,2 27,1
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 171,1 218,5 184,9
Senast uppdaterad: 2022-03-07 17:16:32 av Alexander Paziraei