Kvartalsöversikt

Ladda ned Excel

  2021 2020 2019
  jan-mar okt-dec jul-sep apr-jun jan-mar okt-dec jul-sep apr-jun jan-mar
Nettoomsättning, MSEK 100,6 92,7 98,8 90,6 118,4 129,3 131,2 119,7 118,6
Bruttoresultat, MSEK 44,7 39,2 45,8 37,0 55,2 57,7 62,3 52,0 54,1
Bruttomarginal, % 44,4 42,3 46,4 40,8 46,6 44,6 47,5 43,4 45,6
EBITDA, MSEK 12,3 3,6 28,9 2,4 20,8 20,3 37,8 11,6 21,7
EBITDA marginal, % 12,3 3,9 29,3 2,7 17,5 15,7 28,8 9,7 18,3
Av- och nedskrivningar materiella tillgångar, MSEK  4,2 4,2 4,4 4,4 4,5 4,1 4,5 4,7 4,1
EBITA, MSEK 8,1 −0,6 24,5 −1,9 16,2 16,2 33,3 6,9 17,7
EBITA marginal, % 8,1 −0,6 24,8 −2,1 13,7 12,5 25,4 5,8 14,9
Av- och nedskrivningar immateriella tillgångar, MSEK ² 1,3 41,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
EBIT, MSEK 6,8 −41,6 23,5 −3,0 15,2 15,1 32,3 5,9 16,7
EBIT marginal, % 6,8 −44,9 23,7 −3,3 12,9 11,7 24,6 5,0 14,1
Resultat efter skatt, MSEK ² 0,3 −32,6 20,2 −43,0 7,4 7,2 20,3 0,3 9,8
Resultat per aktie, före utspädning, SEK 0,02 −1,68 1,04 −2,21 0,38 0,37 1,04 0,01 0,51
Resultat per aktie, efter utspädning, SEK 0,02 −1,68 1,04 −2,21 0,38 0,37 1,04 0,01 0,51
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, SEK ¹ 0,65 1,30 0,92 0,91 0,75 1,02 1,23 0,80 −0,25
Avkastning på eget kapital, % 0,1 −11,2 6,6 −13,2 2,2 2,2 6,4 0,1 3,2
Nettoskuld/ EBIT (R12) 0,2 0,8 −0,1 0,2 0,0 0,1 0,4 0,7 0,3
Soliditet, % 54 56 56 53 56 57 56 55 57

¹ Sedan den 1 januari 2019 tillämpas IFRS 16 vilket har påverkat koncernens räkenskaper och nyckeltal vilket även påverkar jämförelse mellan kvartalen. För mer information se årsredovisningen 2019.

² biosurfits resultat och nedskrivningen av koncernens innehav i intressebolaget under det andra kvartalet 2020 inkluderas ej i koncernens rörelseresultat. Nedskrivningen om 36,6 MSEK redovisas under finansnettot tillsammans med biosurfits resultat och syns därför i kvartalsöversikten först i resultat efter skatt.

Senast uppdaterad: 2022-03-07 17:22:22 av Alexander Paziraei