Rapport över resultat och övrigt totalresultat för koncernen

Ladda ned Excel

MSEK Not jan-mar 2021 jan-mar 2020 jan-dec 2020
Nettoomsättning   100,6 118,4 400,5
Kostnad för sålda varor   -55,9 -63,2 -223,3
Bruttoresultat   44,7 55,2 177,2
Bruttomarginal   44,4 % 46,6 % 44,2 %
         
Övriga rörelseintäkter 2,8 7,5 29,5
Försäljningskostnader   -20,7 -22,7 -82,9
Administrationskostnader   -7,2 -8,8 -28,0
Forsknings- och utvecklingskostnader¹   -10,4 -9,9 -83,1
Övriga rörelsekostnader   -2,4 -6,1 -18,5
Rörelseresultat   6,8 15,2 -5,9
Rörelsemarginal   6,8 % 12,9 % -1,5 %
         
Finansiella intäkter   0,1 0,1 1,5
Finansiella kostnader   -3,1 -1,5 -4,3
Resultat från intressebolag   0,0 -3,7 -40,3
Finansnetto   -3,0 -5,0 -43,1
Resultat före skatt   3,9 10,2 -49,0
         
Inkomstskatt   -3,5 -2,8 1,1
Periodens resultat   0,3 7,4 -48,0
         
ÖVRIGT TOTALRESULTAT        
Poster som kan komma att omföras till periodens resultat        
Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska dotterbolag   7,9 12,8 -16,3
Summa övrigt totalresultat   7,9 12,8 -16,3
         
Summa totalresultat för perioden   8,2 20,2 -64,3
         
Resultat per aktie, före utspädning, SEK   0,02 0,38 -2,47
Resultat per aktie, efter utspädning, SEK   0,02 0,38 -2,47

Då koncernen saknar ägande utan bestämmande inflytande utgör hela resultatet moderföretagets resultat.

Senast uppdaterad: 2022-03-07 17:07:07 av alexander@paziraei.com