Rapport över resultat och övrigt totalresultat för koncernen

Ladda ned Excel

MSEK Not jan-mar 2021 jan-mar 2020 jan-dec 2020
Nettoomsättning   100,6 118,4 400,5
Kostnad för sålda varor   −55,9 −63,2 −223,3
Bruttoresultat   44,7 55,2 177,2
Bruttomarginal   44,4 % 46,6 % 44,2 %
         
Övriga rörelseintäkter 2,8 7,5 29,5
Försäljningskostnader   −20,7 −22,7 −82,9
Administrationskostnader   −7,2 −8,8 −28,0
Forsknings- och utvecklingskostnader¹   −10,4 −9,9 −83,1
Övriga rörelsekostnader   −2,4 −6,1 −18,5
Rörelseresultat   6,8 15,2 −5,9
Rörelsemarginal   6,8 % 12,9 % −1,5 %
         
Finansiella intäkter   0,1 0,1 1,5
Finansiella kostnader   −3,1 −1,5 −4,3
Resultat från intressebolag   0,0 −3,7 −40,3
Finansnetto   −3,0 −5,0 −43,1
Resultat före skatt   3,9 10,2 −49,0
         
Inkomstskatt   −3,5 −2,8 1,1
Periodens resultat   0,3 7,4 −48,0
         
ÖVRIGT TOTALRESULTAT        
Poster som kan komma att omföras till periodens resultat        
Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska dotterbolag   7,9 12,8 −16,3
Summa övrigt totalresultat   7,9 12,8 −16,3
         
Summa totalresultat för perioden   8,2 20,2 −64,3
         
Resultat per aktie, före utspädning, SEK   0,02 0,38 −2,47
Resultat per aktie, efter utspädning, SEK   0,02 0,38 −2,47

Då koncernen saknar ägande utan bestämmande inflytande utgör hela resultatet moderföretagets resultat.

Senast uppdaterad: 2022-03-07 17:07:07 av Alexander Paziraei