Not 1 Redovisningsprinciper


Boule Diagnostics (publ) tillämpar IFRS (International Financial Reporting Standards) som de antagits av Europeiska unionen. Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats enligt årsredovisningslagen 9 kapitlet och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Delårsrapporten ska läsas tillsammans med årsredovisningen för räkenskapsåret som slutade den 31 december 2020. Redovisningsprinciperna är i överensstämmelse med de principer som tillämpades föregående räkenskapsår. Verkligt värde på finansiella tillgångar och skulder bedöms motsvara de bokförda värdena. Delårsinformationen på sidorna 1–8 utgör en integrerad del av denna finansiella rapport som omfattar sidorna 1–21.