Rapport över förändringar av eget kapital i koncernen

Ladda ned Excel

MSEK Aktie-
kapital
Övrigt
tillskjutet
kapital
Omräknings- reserv Balanserade vinstmedel inkl. periodens resultat Totalt eget kapital  
INGÅENDE EGET KAPITAL 2020-01-01 4,9 201,7 19,5 106,8 332,9  
Periodens totalresultat            
Periodens resultat       7,4 7,4  
Periodens övriga totalresultat     12,8   12,8  
Periodens totalresultat     12,8 7,4 20,2  
Transaktioner med aktieägarna            
Optionsprogram     0,0   0,0  
Utdelning       0,0 0,0  
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2020-03-31 4,9 201,7 32,3 114,2 353,1  
             
             
INGÅENDE EGET KAPITAL 2021-01-01 4,9 202,4 3,1 58,9 269,3  
Periodens totalresultat            
Periodens resultat       0,3 0,3  
Periodens övriga totalresultat     7,9   7,9  
Periodens totalresultat     7,9 0,3 8,2  
Transaktioner med aktieägarna            
Optionsprogram         0,0  
Utdelning       0,0 0,0  
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2021-03-31 4,9 202,4 11,0 59,2 277,5  
             
             
             
             
             
             
             
             
Senast uppdaterad: 2022-03-07 17:10:22 av Alexander Paziraei