Delårsrapport januari–mars 2021

Stegvis återhämtning och stark orderingång

Kvartalet januari-mars 2021

  • Nettoomsättningen uppgick till 100,6 MSEK (118,4), motsvarande en minskning med 15,0 procent.
    Justerat för förändring av valutakursen motsvarar det en minskning med 6,2 procent.
  • Antal sålda instrument uppgick till 931 (912) vilket är en ökning med 2,1 procent.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 12,6 MSEK (14,5).
  • Rörelseresultatet, uppgick till 6,8 MSEK (15,2) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 6,8 procent (12,9).
  • Resultatet efter skatt uppgick till 0,3 MSEK (7,4).
  • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,02 SEK (0,38).

Väsentliga händelser under kvartalet
Inga väsentliga händelser har inträffat under perioden.

Väsentliga händelser efter perioden
Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens slut.

Nyckeltal jan-mar 2021 jan-mar 2020 apr 20-mar 21 (R12) apr 19-mar 20 (R12)
Försäljningsutveckling, % −15,0 −0,2 −23,3 12,4
Nettoomsättning, MSEK 100,6 118,4 382,7 498,7
Bruttomarginal, % 44,4 46,6 43,6 45,6
Rörelseresultat, (EBIT) MSEK 6,8 15,2 −14,3 68,6
Rörelsemarginal, (EBIT) % 6,8 12,9 −3,7 13,8
Resultat efter skatt, MSEK 0,3 7,4 −55,0 35,1
Nettoskuld, MSEK −3,2 2,8 −3,2 2,8
Avkastning på eget kapital, % 0,1 2,2 −17,5 10,5
Nettoskuld/ EBIT (R12) 0,2 0,0 0,2 0,0
Resultat per aktie, efter utspädning, SEK 0,02 0,38 −2,83 1,81
Dynamisk graf: Omsättning (R12) samt EBIT (R12)
Senast uppdaterad: 2022-03-07 16:45:09 av Alexander Paziraei