Definitioner

Användande av nyckeltal ej definierade i IFRS

Boulekoncernens redovisning upprättas enligt IFRS. I IFRS definieras endast ett fåtal nyckeltal. Boule tillämpar ESMA:s (European Securities and Market Authority-Den Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) riktlinjer för alternativa nyckeltal (Alternative Performance Measures). I korthet är ett alternativt nyckeltal ett finansiellt mått över historisk eller framtida resultatutveckling, finansiell ställning, eller kassaflöde som inte är definierat eller specificerat i IFRS. För att stödja företagsledningens och andra intressenters analys av koncernens utveckling redovisar Boule vissa nyckeltal som inte definieras i IFRS. Företagsledningen anser att dessa uppgifter underlättar en analys av koncernens utveckling. Dessa tilläggsuppgifter är kompletterande information till IFRS och ersätter ej nyckeltal definierade i IFRS. Boules definitioner av mått ej definierade i IFRS som återfinns nedanför kan skilja sig från andra företags definitioner. Beräkningar av alla nyckeltal kan stämmas av mot poster i resultat- och balansräkningen.

 

Försäljningsutveckling är periodens nettoomsättning dividerat med jämförelseperiodens nettoomsättning, uttryckt i procentuell förändring

Organisk tillväxt är förändring i nettoomsättning under innevarande period, exklusive förvärv, avyttringar och valutakurseffekter, i förhållande till nettoomsättningen motsvarade period föregående år. uttryckt i procentuell förändring. 

Bruttoresultat är nettoomsättning minskad med kostnaden för sålda varor

Bruttomarginal är bruttoresultatet dividerat med nettoomsättningen

EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är resultatet före finansiellt netto, skatter och avskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar

EBITDA-marginal är EBITDA dividerat med nettoomsättningen

EBITA (Earnings before interest and taxes) är rörelseresultatet före finansiellt netto, skatter och avskrivningar på immateriella tillgångar

EBITA-marginal (Rörelsemarginal) är EBITA dividerat med nettoomsättningen

EBIT (Earnings before interest and taxes) är rörelseresultatet före finansiellt netto och skatter

EBIT-marginal (Rörelsemarginal) är EBIT dividerat med nettoomsättningen

Rörelsekapital är varulager, kundfordringar (kortfristiga och långsiktiga) och kassa minskad med leverantörsskulder

Räntetäckningsgrad är rörelseresultatet plus finansiella intäkter dividerat med finansiella kostnader

Avkastning på eget kapital är periodens resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt eget kapital

Nettoskuld är räntebärande skulder minskade med likvida medel samt räntebärande kort- och långfristiga fordringar hänförliga till EKN

Nettoskuldsättningsgrad är nettoskuld dividerat med eget kapital

Soliditet är eget kapital dividerat med balansomslutningen

Rörelsemarginal exklusive engångskostnader är rörelseresultatet med återläggning av engångskostnader dividerat med nettoomsättningen

Operativt kassaflöde är kassaflöde från den löpande verksamheten, exklusive nettoinvesteringar i immateriella- och materiella anläggningstillgångar, finansiering, engångsposter och omstruktureringskostnader men inklusive betald skatt.

Senast uppdaterad: 2023-04-20 12:37:05 av Nils Romberg