Rapport över förändringar av eget kapital i koncernen

Ladda ned Excel

MSEK Aktie-
kapital
Övrigt
tillskjutet
kapital
Omräknings- reserv Balanserade vinstmedel inkl. periodens resultat Totalt eget kapital  
INGÅENDE EGET KAPITAL 2022-01-01 4,9 202,4 17,0 71,5 295,7  
Periodens totalresultat            
Periodens resultat       4,6 4,6  
Periodens övriga totalresultat     3,3   3,3  
Periodens totalresultat     3,3 4,6 7,9  
Transaktioner med aktieägarna            
Optionsprogram            
Utdelning            
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2022-03-31 4,9 202,4 20,3 76,1 303,6  
             
             
INGÅENDE EGET KAPITAL 2023-01-01 9,7 336,8 42,5 73,5 462,5  
Periodens totalresultat            
Periodens resultat       7,9 7,9  
Periodens övriga totalresultat     −2,5   −2,5  
Periodens totalresultat     −2,5 7,9 5,3  
Transaktioner med aktieägarna            
Nyemission            
Kostnader för nyemission   −0,6     −0,6  
Utdelning            
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2023-03-31 9,7 336,2 40,0 81,4 467,3  
             
             
             
             
             
             
             
Senast uppdaterad: 2023-03-22 22:42:34 av Alexander Paziraei