Rapport över finansiell ställning för koncernen

Ladda ned Excel

MSEK 31 mar 2023 31 mar 2022 31 dec 2022
TILLGÅNGAR      
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR      
Immateriella tillgångar      
Aktiverade utvecklingsutgifter 238,7 179,3 225,2
Goodwill 87,6 80,2 88,1
Summa immateriella tillgångar 326,3 259,5 313,4
       
Materiella anläggningstillgångar      
Nyttjanderättstillgångar 33,2 23,7 36,7
Maskiner och andra tekniska anläggningar 6,8 6,2 7,4
Inventarier, verktyg och installationer 12,2 11,2 12,4
Förbättringsutgifter på annans fastighet 1,7 2,9 2,1
Summa materiella anläggningstillgångar 53,9 44,0 58,6
       
Finansiella anläggningstillgångar      
Övr finansiella anläggningstillgångar 3,8 4,2 3,8
Långfristiga kundfordringar (garanterade 75-95 % av EKN) 46,5 42,8 45,8
Summa finansiella anläggningstillgångar 50,3 47,0 49,6
Summa anläggningstillgångar 430,5 350,5 421,5
       
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR      
Varulager      
Råvaror och förnödenheter 38,0 35,2 31,4
Varor under tillverkning 6,1 5,7 6,7
Färdiga varor och handelsvaror 36,7 28,5 37,2
Summa varulager 80,7 69,4 75,3
       
Kortfristiga fordringar      
Skattefordringar 6,6 - 7,2
Kundfordringar 83,3 62,4 64,2
Kundfordringar (garanterade 75-95 % av EKN) 79,0 75,1 79,3
Övriga fordringar 9,9 6,1 4,9
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11,3 9,6 10,6
Summa kortfristiga fordringar 190,2 153,2 166,2
       
Likvida medel 62,6 36,2 96,9
Summa omsättningstillgångar 333,5 258,8 338,4
SUMMA TILLGÅNGAR 764,0 609,3 760,0
       
       
MSEK 31 mar 2023 31 mar 2022 31 dec 2022
EGET KAPITAL OCH SKULDER      
EGET KAPITAL      
Aktiekapital 9,7 4,9 9,7
Övrigt tillskjutet kapital 336,2 202,4 336,8
Omräkningsreserv 40,0 20,3 42,5
Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat 81,4 76,1 73,6
Summa eget kapital 467,3 303,6 462,5
       
SKULDER      
Långfristiga skulder      
Långfristiga räntebärande skulder 28,5 13,5 32,2
Långfristiga räntebärande skulder (för av EKN garanterade fordringar) 29,3 25,8 29,9
Långfristiga leasingskulder /hyra 19,2 13,0 22,8
Avsättningar 3,1 3,9 3,1
Uppskjutna skatteskulder 8,8 10,0 8,4
Summa långfristiga skulder 89,0 66,3 96,4
       
Kortfristiga skulder      
Kortfristiga räntebärande skulder 12,7 35,2 13,0
Kortfristiga räntebärande skulder (för av EKN garanterade fordringar) 79,0 75,1 78,7
Kortfristig leasingskuld/Hyra 13,2 11,4 13,4
Leverantörsskulder 41,6 58,1 33,3
Skatteskulder 9,4 4,2 7,6
Övriga skulder 12,2 15,2 16,4
Upplupna skulder och förutbetalda intäkter 38,2 38,6 37,1
Kortfristiga Avsättningar 1,5 1,5 1,5
Summa kortfristiga skulder 207,7 239,4 201,0
       
Summa skulder 296,7 305,7 297,5
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 764,0 609,3 760,0

 

Senast uppdaterad: 2023-03-22 22:42:34 av Alexander Paziraei