Delårsrapport Q1 2023

Förbättrad bruttomarginal

Kvartalet januari-mars 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 143,1 MSEK (132,5), motsvarande en ökning med 8,1 procent. Justerat för förändring av valutakurser en minskning med 2,7 procent.
  • Bruttoresultatet, uppgick till 66,1 MSEK (56,8) vilket motsvarar en bruttomarginal på 46,2 procent (42,9).
  • Rörelseresultatet, uppgick till 12,1 MSEK (10,3) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 8,5 procent (7,8).
  • Periodens resultat uppgick till 7,9 MSEK (4,6).
  • Resultatet per aktie före utspädning uppgick till 0,20 SEK (0,17) och efter utspädning till 0,20 SEK (0,17).*
Nyckeltal jan-mar 2023 jan-mar 2022 apr 22 - mar 23 apr 21 - mar 22
Försäljningsutveckling, % 8,1 31,7 12,8 29,4
Nettoomsättning, MSEK 143,1 132,5 558,8 495,2
Bruttomarginal, % 46,2 42,9 42,4 42,6
Rörelseresultat, (EBIT) MSEK 12,1 10,3 30,8 39,5
Rörelsemarginal, (EBIT) % 8,5 7,8 5,5 8,0
Resultat efter skatt, MSEK 7,9 4,6 16,0 27,5
Nettokassa (+) Nettoskuld (-), MSEK 6,2 −20,0 6,2 −20,0
Avkastning på eget kapital, % 2,0 1,6 4,1 9,5
Nettokassa (+) Nettoskuld (-)/ EBIT (R12), ggr 0,5 −0,5 0,2 −0,5
Resultat per aktie, efter utspädning, SEK* 0,20 0,17 0,12 0,25
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK −9,0 −1,3 −20,1 29,2

*Fondemissionselement från nyemissionen i Q4 2022 har beaktats i beräkningen avseende resultat per aktie före och efter utspädning varför jämförelsesiffrorna har räknats om.

Dynamisk graf: Omsättning samt rörelseresultat, rullande 12 månader
 
Senast uppdaterad: 2023-05-12 08:44:12 av Nils Romberg