Rapport över resultat och övrigt totalresultat för koncernen

Ladda ned Excel

MSEK Not jan-mar 2023 jan-mar 2022 jan-dec 2022
Nettoomsättning   143,1 132,5 548,1
Kostnad för sålda varor   −77,1 −75,6 −320,2
Bruttoresultat   66,1 56,8 227,9
Bruttomarginal   46,2 % 42,9 % 41,6 %
         
Övriga rörelseintäkter   8,8 3,1 24,1
Försäljningskostnader   −27,1 −26,3 −110,7
Administrationskostnader   −8,7 −7,1 −32,9
Forsknings- och utvecklingskostnader   −13,6 −11,7 −51,6
Övriga rörelsekostnader   −13,3 −4,4 −27,9
Rörelseresultat   12,1 10,3 29,0
Rörelsemarginal   8,5 % 7,8 % 5,3 %
         
Finansiella intäkter   0,4 0,2 1,7
Finansiella kostnader   −2,0 −3,6 −9,8
Finansnetto   −1,5 −3,4 −8,1
Resultat före skatt   10,6 6,9 20,8
         
Inkomstskatt   −2,8 −2,3 −8,1
Periodens resultat   7,9 4,6 12,7
         
ÖVRIGT TOTALRESULTAT        
Poster som kan komma att omföras till periodens resultat        
Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska dotterbolag   −2,5 3,3 25,5
Summa övrigt totalresultat   −2,5 3,3 25,5
         
Summa totalresultat för perioden   5,3 7,9 38,2
         
Resultat per aktie, före utspädning, SEK*   0,20 0,17 0,46
Resultat per aktie, efter utspädning, SEK*   0,20 0,17 0,45
         
         
         

 

Då koncernen saknar ägande utan bestämmande inflytande utgör hela resultatet moderföretagets resultat.

* Fondemissionselement från nyemissionen i Q4 2022 har beaktats i beräkningen avseende resultat per aktie före och efter utspädning varför jämförelsesiffrorna har räknats om. 

Senast uppdaterad: 2023-03-22 22:42:34 av Alexander Paziraei