Balansräkning för moderbolaget

Ladda ned Excel

MSEK 31 mar 2023 31 mar 2022 31 dec 2022
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR      
Immateriella tillgångar      
Aktiverade utvecklingsutgifter 0,2 0,7 0,4
Summa immateriella tillgångar 0,2 0,7 0,4
       
Materiella anläggningstillgångar      
Inventarier 0,2 0,2 0,2
Summa materiella anläggningstillgångar 0,2 0,2 0,2
       
Finansiella anläggningstillgångar      
Andelar i koncernföretag 260,3 170,3 230,3
Övr finansiella anläggningstillgångar 2,5 3,1 2,5
Uppskjutna skattefordringar 0,1 0,1 0,1
Summa finansiella anläggningstillgångar 263,0 173,5 233,0
Summa anläggningstillgångar 263,4 174,4 233,6
       
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR      
Skattefordringar 2,0 1,2 1,7
Fordringar på koncernföretag 25,5 19,5 19,1
Övriga fordringar 2,2 −0,0 2,1
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 3,0 2,4 3,0
Summa kortfristiga fordringar 32,7 23,0 25,9
       
Kassa och bank 8,6 0,2 46,3
Summa omsättningstillgångar 41,3 23,2 72,1
SUMMA TILLGÅNGAR 304,7 197,6 305,7
       
EGET KAPITAL 290,6 161,3 290,9
       
SKULDER      
Långfristiga skulder      
Övriga avsättningar 3,1 3,9 3,1
Summa långfristiga skulder 3,1 3,9 3,1
       
Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder 3,8 4,8 6,2
Skulder till koncernföretag - 20,2 -
Övriga skulder 1,7 0,8 0,6
Upplupna skulder och förutbetalda intäkter 5,4 6,6 4,9
Summa kortfristiga skulder 11,0 32,4 11,7
Summa skulder 14,1 36,3 14,8
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 304,7 197,6 305,7
Senast uppdaterad: 2023-03-22 22:42:34 av Alexander Paziraei