Koncernens utveckling januari – mars 2023

Nettoomsättning

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 143,1 MSEK (132,5), vilket motsvarar en ökning med 8,1 procent. Omsättningen minskade med 2,7 procent justerat för förändring av valutakurser. Försäljning av instrument minskade med 0,3 procent medan försäljning av förbrukningsvaror ökade med 14,5 procent. Trenden för förbrukningsvaror är fortsatt stark och förväntningarna är ökad tillväxt. Försäljningen av OEM och CDS-Brand ökade med 6,8 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Även inom dessa områden är förväntningarna fortsatt tillväxt, framför allt på den amerikanska marknaden.

Underliggande marknader för decentraliserad hematologi har en tillväxt både för 3-parts och 5-partsinstrument. Det finns dock fortsatt risk för att det makroekonomiska läget kan påverka försäljningen negativt. Kunder med svagare valutor har svårigheter med betalningar och av det skälet har nya affärer reducerats. Centralbankerna i dessa länder har generellt infört restriktioner för betalning i USD och EURO.

Nettoomsättning per region, MSEK jan-mar 2023 jan-mar 2022 förändr. apr 22 - mar 23 apr 21 - mar 22 förändr.
USA 48,6 44,4 10 % 215,4 164,0 31 %
Asien 44,9 43,4 3 % 151,2 144,4 5 %
Östeuropa 8,8 16,7 −47 % 54,0 64,4 −16 %
Latinamerika 13,8 10,3 35 % 47,0 34,7 35 %
Västeuropa 9,2 8,2 11 % 42,9 33,0 30 %
Afrika / Mellanöstern 17,8 9,5 87 % 71,8 54,8 31 %
Summa 143,1 132,5 8 % 582,4 495,2 18 %
             
Nettoomsättning per produkt, MSEK            
Instrument 41,3 41,4 −0 % 159,6 155,6 3 %
Förbrukningsvaror egna instrument 61,7 53,9 15 % 248,9 205,6 21 %
Förbrukningsvaror OEM och CDS-Brand 29,5 27,6 7 % 134,4 98,4 37 %
Övrigt 10,7 9,6 11 % 39,4 35,7 11 %
Summa 143,1 132,5 8 % 582,4 495,2 18 %

Bruttoresultat

Bruttoresultatet under perioden uppgick till 66,1 MSEK (56,8), en ökning med 9,3 MSEK eller 16,4 procent. Bruttomarginalen ökade med 3,3 procentenheter och uppgick under perioden till 46,2 procent (42,9).

De svårigheter i leveransförsörjningen som vållat stora problem under fjolåret är nu i stort sett tillbaka till normala nivåer. Under kvartalet har inga nya inköp skett via den betydligt dyrare spotmarknaden vilket gjort att varianserna mot standardpriserna varit få.

Priserna på komponenter ökar fortfarande som ett resultat av inflationen men under kvartalet har detta i många fall kunnat kompenseras mot kund.

Dynamisk graf: Omsättning samt bruttoresultat, rullande 12 månader


Kostnader

Periodens rörelsekostnader exklusive övriga rörelsekostnader/intäkter uppgick till 49,5 MSEK (45,1), en ökning med 4,4 MSEK. Av detta härrör 2 MSEK till engångskostnader i samband med uppsägningar.

Försäljningskostnaderna uppgick till 27,1 MSEK (26,3). Ökningen är främst hänförlig till en förstärkt USD jämfört med motsvarande period föregående. 

Administrationskostnaderna uppgick till 8,7 MSEK (7,1). Ökningen beror i första hand på ett utökat antal temporära konsulter. Beroendet av konsulter förväntas minska framöver. 

Kostnader för forskning och utveckling, inklusive kostnader för kvalitetsorganisationen, uppgick till 13,6 MSEK (11,7), vilket motsvarar 9,5 procent (8,8) av nettoomsättningen. Utgifter för produktutveckling har aktiverats med 15,2 MSEK (17,9). Totala utgifter för forskning och utveckling motsvarar 20,1 procent (22,4) av nettoomsättningen.

Utvecklingskostnaderna har ökat med 1,9 MSEK som ett resultat av ökade kostnader för konsulter som arbetat med regulatorisk regelefterlevnad samt för uppsägningskostnader.

Nettot av övriga rörelseintäkter och övriga rörelsekostnader uppgick till -4,5 MSEK (-1,3) och består i huvudsak av operativa valutakurseffekter.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet uppgick till 12,1 MSEK (10,3) motsvarande en rörelsemarginal på 8,5 procent (7,8). 

Finansnetto 

Finansnettot uppgick till -1,5 MSEK (-3,4) vilket i huvudsak består av räntekostnader -2,0 MSEK (-1,3). 

Resultat

Resultat före skatt uppgick till 10,6 MSEK (6,9). Periodens resultat uppgick till 7,9 MSEK (4,6). Skatten uppgick till -3,3 MSEK (-2,3).

Finansiering och kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten under kvartalet uppgick till -9,0 MSEK (-1,3). Förändringen hänför sig främst till ett försämrat rörelsekapital. Rörelsefordringar ökade med 25,8 MSEK och lagret ökade med 6,8 MSEK. Merparten av ökningen av rörelsefordringar berör förändring av kundfordringar. Kassaflödet påverkas också av att en stor del av leveranserna och faktureringen skett i slutet av kvartalet vilket är samma mönster som tidigare år.

Exportkreditnämnden (EKN) garanterar en del av Boules kundfordringar till 75–95 procent av de aktuella fordringarnas totalbelopp. Fordringar kan belånas och skulderna redovisas då som räntebärande skulder. Förändringen av kundfordringar garanterade av EKN inkluderas i kassaflödet från den löpande verksamheten, medan förändringen av övriga räntebärande skulder redovisas under finansieringsverksamheten i kassaflödet.

Periodens kassaflöde uppgick till -33,4 MSEK (-1,8) och likvida medel per den 31 mars uppgick till 62,6 MSEK (36,2).

Koncernens disponibla likvida medel, inklusive ej utnyttjade checkräkningskrediter, uppgick per den 31 mars till 121,5 MSEK (67,1). 

Investeringar

Totala investeringar uppgick till 16,4 MSEK (19,2), varav investeringar i immateriella tillgångar uppgick till 15,2 MSEK (17,9). 

Eget kapital och skulder

Koncernens egna kapital uppgick per den 31 mars till 467,3 MSEK (303,6) och soliditeten till 61,2 procent (49,8).

De räntebärande skulderna exklusive leasing avser belåning av kundfordringar garanterade av EKN samt externa banklån och uppgick per den 31 mars totalt till 149,5 MSEK (149,6). Av dessa var 57,8 MSEK (39,3) långfristiga och 91,7 MSEK (110,3) kortfristiga. De externa banklånen uppgick per den 31 mars till totalt 41,3 MSEK (48,7). Av dessa var 28,5 MSEK (13,5) långfristiga och 12,7 MSEK (35,2) kortfristiga. Per den 31 mars nyttjades checkräkningskrediten med 0 MSEK (34,4) och övriga, icke-räntebärande, kortfristiga skulder och leverantörsskulder uppgick till 96,8 MSEK (117,6).

Leasingskulder per den 31 mars uppgick till 32,4 MSEK (24,4) varav 19,2 MSEK (13,0) avser långfristiga och 13,2 MSEK (11,4) kortfristiga.

Nettokassan uppgick per den 31 mars till 6,2 MSEK att jämföra med föregående års nettoskuld om 20,0 MSEK. 

Uppskjutna skatteskulder uppgick per den 31 mars till 8,8 MSEK (10,0).

Långfristiga avsättningar avser direktpension om 3,1 MSEK (3,9).

Inventering av installerad bas

Under kvartalet såldes 1039 instument. Den uppskattade livslängden för instrument är 7,5 år från och med 2021. Vid utgången av kvartalet uppskattas aktiv installerad bas till cirka 30 000 instrument.

Dynamisk graf: Bedömd aktiv installerad instrumentbas

¹ Estimerad aktiv installerad bas baseras på en uppskattad livslängd för instrumenten om 7,5 år.

² Ackumulerat antal sålda instrument sedan 2006 uppgår per den 31 mars 2023 till 49 666.

³ Antal sålda instrument 2023 avser försäljning per rullande 12 månader.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Boules verksamhet medför risker och osäkerhetsfaktorer som i varierad utsträckning kan påverka förmågan att nå de mål som satts upp. Boule arbetar kontinuerligt med att hantera de risker och osäkerhetsfaktorer som finns, samt med den riskinventering som ligger till grund för att upptäcka nya risker och osäkerhetsfaktorer. Arbetet sker systematiskt och internt samordnat med syftet att synliggöra risker samt begränsa riskexponeringen och en eventuell påverkan om en risk aktualiseras. För närvarande bedöms de främsta riskerna och osäkerheterna finnas inom följande områden: regulatoriska risker, produktportföljsrisker, distributörsrisker, produktions-och kvalitetsrisker, piratkopierade reagenser, prispress, leverantörsrisker, marknadsrisker och konkurrens, mutor och korruption, valutarisker, IT-säkerhet och IT-system, finansieringsrisker och framtida kassaflöden, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen samt beroendet av nyckelpersoner. På vissa marknader har centralbanker infört tillfälliga begränsningar av betalningar i utländska valutor, vilket medför försenade kundinbetalningar samt senarelagda leveranser. 

För en utförligare beskrivning se avsnittet risker och möjligheter sidan 40 i årsredovisningen för 2022.

Osäkerheter med anledning av kriget i Ukraina

Boule fortsätter att bedriva verksamheten i Ryssland. Direkt efter Rysslands anfall på Ukraina våren 2022 införde Boule processer för att säkerställa att all försäljning och alla transaktioner följer alla sanktioner. Boule har tagit hjälp av juridisk expertis för att säkerställa att kunskap finns om sanktioner och deras tolkningar. Sjukvårdsprodukter omfattas inte av sanktioner. Boule gör inga nya satsningar men underhåller nuvarande affärer.

Inköp, transporter och finansiella transaktioner begränsas dock av olika praktiska problem varför Boule använt sig av parter i tredje land för att kunna bedriva verksamheten. Alla dessa transaktioner är avstämda med legal expertis för att säkerställa att Boule på inget sätt bryter mot sanktioner. Sanktionerna ändras ständigt så detta är ett pågående arbete.

Under helåret 2022 uppgick Boules försäljning i Östeuropa till 11 procent (13) av nettoomsättningen, där merparten avsåg Ryssland. Under första kvartalet 2023 var motsvarande andel 6 procent av nettoomsättningen. Koncernen har medarbetare i Ryssland samt en produktionsanläggning för förbrukningsvaror som distribueras till den ryska marknaden.

Marknaden i Östeuropa är mycket osäker givet kriget i Ukraina och gällande sanktioner gentemot Ryssland. En avveckling eller konfiskering av verksamheten i Ryssland skulle kunna ha en väsentligt negativ påverkan på koncernens framtida intjäningsförmåga och lönsamhet samt innebära en negativ resultateffekt om värdet på tillgångar hänförliga till den ryska verksamheten skulle behöva skrivas ned helt eller delvis. De koncernmässiga nettotillgångarna uppgick till cirka 20 MSEK varav knappt 7 MSEK var likvida medel per den 31 mars 2023. Vid eventuell avveckling är bedömningen att kostnader tillkommer.

Transaktioner med närstående

Utöver ersättning till styrelse och ledande befattningshavare har inga transaktioner med närstående ägt rum under perioden.

Händelser efter delårsperiodens utgång

Det finns inga väsentliga händelser att rapportera efter rapportperiodens utgång.

Årsstämma

Boule Diagnostic AB:s årsstämma kommer att hållas den 4 maj 2023. Ytterligare information om årsstämman finns tillgänglig på Boules hemsida.

Moderbolaget

Boule Diagnostics AB (publ) org nr 556535-0252 är ett svenskregistrerat aktiebolag med säte i Stockholm. Adressen till huvudkontoret är Domnarvsgatan 4, 163 53 Spånga, Sverige.

Intäkterna i moderbolaget är hänförliga till koncerngemensamma tjänster. Risker och osäkerheter i moderbolaget sammanfaller indirekt med koncernens.

Medarbetare

Medelantalet anställda i koncernen har under kvartalet varit 237 (225) varav 11 (6) i moderbolaget. Fördelat per land var medelantalet i Sverige 132 (122), USA 90 (90), Mexiko 2 (2), Ryssland 13 (11). Medelantalet kvinnor i koncernen var 101 (101) och medelantalet män var 135 (124). Medarbetare i länder där Boule inte har en legal enhet inkluderas inte i antalet anställda då de är anställda via externa bolag och inkluderas istället som konsultkostnad. 

Antal aktier

Det totala antalet aktier och röster i Boule Diagnostics AB är 38 833 104. Efter full utspädning uppgår antalet aktier till 39 013 104.

Aktieägare per 31 mar 2023 (enl. Euroclear)  Antal aktier
31 mar
Andel av
kapital/röster
AB Grenspecialisten 4 887 268 12,6 %
Svolder AB 4 628 388 11,9 %
Thomas Eklund inkl bolag 4 044 700 10,4 %
Swedbank Robur Fonder AB 3 599 292 9,3 %
Nordea Investment Funds 3 483 684 9,0 %
Tredje AP-fonden 3 251 542 8,4 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB 1 437 526 3,7 %
Andra AP-Fonden 1 369 948 3,5 %
Sijoitusrahasto Aktia Nordic 992 540 2,6 %
Société Générale 749 745 1,9 %
Avanza Pension 625 470 1,6 %
JP Morgan Chase Bank NA 577 968 1,5 %
Övriga aktieägare (2 964) 9 185 033 23,7 %
Totalt antal aktier 38 833 104 100,0 %
     
     
     

Optionsprogram 

Styrelsen bedömer att det är angeläget och i alla aktieägares intresse att verkställande direktören och nyckelpersoner, vilka bedöms vara viktiga för bolagets vidare utveckling, har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang kan förväntas bidra till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutveckling, samt höja verkställande direktörens och nyckelpersoners motivation och samhörighet med bolaget och dess aktieägare. Teckningsoptionerna har tilldelats och på marknadsmässiga villkor förvärvats av anställda. Marknadsvärdet har fastställts genom Black & Scholes optionsvärdering.

För den händelse optionsinnehavarens anställning upphör ska optionerna hembjudas till Boule, som kan välja att nyttja rätten till hembud. Styrelsen har beslutat att nyttja rätten till hembud mot tidigare anställda som förvärvat optioner i programmet från 2019, varmed återköp har skett av 110 638 optioner sedan tilldelning. Det finns inga restriktioner rörande överlåtelse av optionerna i programmen.

  Utestående optioner    
Utestående program VD Övriga Totalt Motsvarande aktier Andel av totalt antal aktier Lösenkurs Lösenperiod
2020/2023 130 000 50 000 180 000 180 000 0,5 % 86,70 1 juni 2023-
30 dec 2023
               
               

 

 

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm 3 maj 2023
Boule Diagnostics AB 

Yvonne Mårtensson
Styrelsens ordförande

Thomas Eklund

Karin Dahllöf

Jon Risfelt

Torben Jørgensen

Emil Hjalmarsson

Jesper Söderqvist
Verkställande direktör 

 

 

 

 

Revisorsgranskning 
Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 

Senast uppdaterad: 2023-05-02 20:51:37 av Alexander Paziraei