Resultaträkning för moderbolaget

Ladda ned Excel

MSEK jan-mar 2023 jan-mar 2022 jan-dec 2022
Nettoomsättning 7,3 6,6 27,9
Administrationskostnader −6,6 −5,6 −24,3
Övriga rörelsekostnader −0,5 −1,7 −3,4
Rörelseresultat 0,2 −0,6 0,3
       
Resultat från finansiella poster - −0,0 -
Resultat efter Finansnetto 0,2 −0,6 0,3
       
Koncernbidrag - - -
Resultat före skatt 0,2 −0,6 0,3
       
Skatt - - 0,1
Periodens resultat 0,2 −0,6 0,4

 

Då inga poster finns redovisade i övrigt totalresultat överensstämmer moderbolagets resultat med totalresultatet för moderbolaget.

Senast uppdaterad: 2023-03-22 22:42:34 av Alexander Paziraei