Rapport över kassaflödet för koncernen

Ladda ned Excel

MSEK jan-mar 2023 jan-mar 2022 jan-dec 2022
Den löpande verksamheten      
Rörelseresultat 12,1 10,3 29,0
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 8,3 7,3 23,1
Erhållen ränta 0,4 0,2 1,8
Erlagd ränta −2,0 −1,3 −9,9
Betald inkomstskatt −0,5 −1,7 −15,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 18,4 14,8 28,8
       
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital      
Ökning (-) /Minskning (+) av varulager −6,8 −11,2 −9,8
Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar −25,8 −17,7 −6,5
Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar (garanterade av EKN) −0,3 −1,4 −8,6
Ökning (+) /Minskning (-) av rörelseskulder 5,6 14,1 −15,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten −9,0 −1,3 −11,4
       
Investeringsverksamheten      
Förvärv av materiella anläggningstillgångar −1,2 −1,3 −6,4
Investering i aktiverade utvecklingsutgifter −15,2 −17,9 −68,5
Kassaflöde från investeringsverksamheten −16,4 −19,2 −75,0
       
Finansieringsverksamheten      
Upptagna lån (+) Amortering av lån (-) −3,9 - 24,0
Ökning (+)/Minskning (-) av finansiella skulder (EKN finansiering) −0,4 1,4 9,1
Ökning (+)/Minskning (-) av finansiella skulder - 20,4 −7,4
Nyemission - - 149,5
Kostnader för nyemission −0,6 - −10,3
Amortering leasingskuld −3,2 −3,1 −13,7
Utdelning - - −10,7
Kassaflöde från finansieringsverksamheten −8,0 18,7 140,5
       
Periodens kassaflöde −33,4 −1,8 54,2
Likvida medel vid periodens början 96,9 38,2 38,2
Valutakursdifferens i likvida medel −0,9 −0,1 4,5
Likvida medel vid periodens slut 62,6 36,2 96,9
Senast uppdaterad: 2023-03-22 22:42:34 av Alexander Paziraei