Noter till resultat- och balansräkning

Not 2 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser


Ladda ned Excel

  Koncernen Moderbolaget  
31 mar, MSEK 2023 2022 2023 2022  
Ställda säkerheter 269,0 204,3 5,6 6,4  
Eventualförpliktelser - - 108,9 101,4