Noter till resultat- och balansräkning

Not 4 Nettokassa/skuld


Ladda ned Excel

MSEK 31 mar 2023 31 dec 2022
Kassa 62,6 96,9
Skulder till kreditinstitut −41,3 −45,2
Leasingrelaterade skulder −32,4 −36,2
Övriga räntebärande fordringar 17,2 16,5
Nettokassa (+) / skuld (-) 6,2 32,1