Rapport över finansiell ställning för koncernen

Ladda ned Excel

MSEK 30 sep 2022 30 sep 2021 31 dec 2021  
TILLGÅNGAR        
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR        
Immateriella tillgångar        
Aktiverade utvecklingsutgifter 211,6 149,1 162,9  
Goodwill 92,8 77,0 78,7  
Summa immateriella tillgångar 304,3 226,1 241,6  
         
Materiella anläggningstillgångar        
Nyttjanderättstillgångar 20,6 29,6 26,8  
Maskiner och andra tekniska anläggningar 8,2 5,3 6,1  
Inventarier, verktyg och installationer 12,4 11,2 11,2  
Förbättringsutgifter på annans fastighet 2,5 3,6 3,2  
Summa materiella anläggningstillgångar 43,9 49,6 47,4  
         
Finansiella anläggningstillgångar        
Övr finansiella anläggningstillgångar 4,7 3,1 3,8  
Långfristiga kundfordringar (garanterade 75-95 % av EKN) 50,8 34,3 36,8  
Summa finansiella anläggningstillgångar 55,4 37,4 40,7  
Summa anläggningstillgångar 403,6 313,2 329,7  
         
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR        
Varulager        
Råvaror och förnödenheter 38,6 29,3 30,4  
Varor under tillverkning 8,6 7,2 4,5  
Färdiga varor och handelsvaror 29,4 21,4 24,1  
Summa varulager 76,7 57,9 59,0  
         
Kortfristiga fordringar        
Skattefordringar 6,8 8,5 4,0  
Kundfordringar 52,6 36,7 48,2  
Kundfordringar (garanterade 75-95 % av EKN) 81,4 72,9 79,7  
Övriga fordringar 15,0 4,2 7,8  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16,7 12,1 5,5  
Summa kortfristiga fordringar 172,4 134,4 145,2  
         
Likvida medel 39,4 35,7 38,2  
Summa omsättningstillgångar 288,5 228,1 242,4  
SUMMA TILLGÅNGAR 692,2 541,2 572,0  
         
         
MSEK 30 sep 2022 30 sep 2021 31 dec 2021  
EGET KAPITAL OCH SKULDER        
EGET KAPITAL        
Aktiekapital 4,9 4,9 4,9  
Övrigt tillskjutet kapital 202,4 202,4 202,4  
Omräkningsreserv 58,4 12,4 17,0  
Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat 70,7 54,3 71,5  
Summa eget kapital 336,4 273,9 295,7  
         
SKULDER        
Långfristiga skulder        
Långfristiga räntebärande skulder 11,2 22,0 16,0  
Långfristiga räntebärande skulder (för av EKN garanterade fordringar) 36,1 13,3 19,7  
Långfristiga leasingskulder /hyra 11,9 17,8 14,9  
Avsättningar 3,9 3,3 3,9  
Uppskjutna skatteskulder 7,3 18,2 10,5  
Summa långfristiga skulder 70,4 74,6 65,1  
         
Kortfristiga skulder        
Kortfristiga räntebärande skulder 96,4 10,6 12,3  
Kortfristiga räntebärande skulder (för av EKN garanterade fordringar) 81,4 73,0 79,8  
Kortfristig leasingskuld/Hyra 8,2 12,7 12,7  
Leverantörsskulder 34,9 41,9 41,2  
Skatteskulder 4,5 6,3 6,7  
Övriga skulder 18,9 14,4 20,8  
Upplupna skulder och förutbetalda intäkter 39,4 32,3 36,4  
Kortfristiga Avsättningar 1,7 1,5 1,5  
Summa kortfristiga skulder 285,4 192,8 211,2  
         
Summa skulder 355,8 267,4 276,3  
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 692,2 541,2 572,0  

 

Senast uppdaterad: 2022-10-20 18:07:52 av Nils Romberg