Utmanande tredje kvartal

Omsättningen ökade med 12 procent och uppgick till 126 MSEK. Justerat för valuta minskade den organiska tillväxten med 8,1 procent. Minskningen förklaras av utmanande marknadsförhållanden samt brist på elektronikkomponenter för produktion av instrument under juli och augusti som vi inte lyckades återhämta i september.

Vår försäljning sker till stor del i dollar och omsättningen påverkades positivt av en starkare dollar.  Försäljningstillväxten påverkas däremot negativt eftersom den starka dollarkursen driver upp priserna på våra produkter i lokal valuta. Prishöjningarna kunde inte kompensera för lägre volym och bruttomarginalen på 41 procent pressades av produktionsstörningar, höga komponentkostnader för inköp till spotpriser samt retroaktiva tullavgifter. Fördyrade komponentinköp och retroaktiva tullavgifter motsvarar 4,4 procentenheter. Rörelseresultat uppgick till 3,6 MSEK och rörelsemarginalen till knappa 3 procent.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -16 MSEK vilket förklaras av ett sämre resultat och minskade rörelseskulder. För att motverka det svaga operativa kassaflödet har vi tillfälligt minskat på investeringsnivån i utvecklingen av den nya produktplattformen. I kvartalet investerade vi 15 MSEK.

För att möta nuvarande tuffa marknadssituation tidigarelägger vi vissa materialinköp, bygger buffertlager för kritiska komponenter samt säkerställer att vi specificerar elektronikkomponenter med bättre tillgång. Åtgärderna minskar riskerna för produktionsstopp, men utmaningarna i försörjningskedjan kvarstår.

Licensavtal för tillverkning av reagens i Indien

Vi har under kvartalet tecknat ett strategiskt licensavtal med Q-Line Biotech för lokal tillverkning av hematologireagens i Indien. Indien är en stor och viktig marknad för oss där det utförs över 30 miljoner tester per år i våra automatiserade hematologisystem. Vi har under en tid analyserat möjligheten att etablera en lokal reagensproduktion då det skulle vara fördelaktigt för oss vid offentliga upphandlingar samt att det skulle innebära, kortare leveranstider samt lägre transportkostnader och en minskad miljöpåverkan. Analysen ledde till att vi ingick ett avtal om licenstillverkning vilket kommer att bidra positivt till bruttomarginalutvecklingen. Den lokala tillverkningen av reagens planeras starta under tredje kvartalet 2023.

Kvalitetsarbete är fortsatt i fokus

FDA genomförde en ny rutininspektion av verksamheten i vårt amerikanska dotterbolag och utfärdade en ”Form 483” innehållande observationer avseende dokumentation i vissa nyckelprocesser. Jag ser mycket allvarligt på det inträffade och vi har utan dröjsmål kontrakterat erforderlig expertis för att identifiera och bistå i implementeringen av åtgärder för att förbättra vårt kvalitetsarbete. Åtgärderna omfattar bl a digitalisering av vårt kvalitetssystem och implementeringen av ett modernt IT-stöd för att ge oss en bra överblick av alla processer. Det nya systemet införs först i USA och det är vår avsikt att på sikt implementera detta globalt. Försäljningen begränsas ej som en följd av dessa observationer.

Pågående förbättringsarbete och implementeringen av det nya regulatoriska regelverket IVDR i Europa tidigare i år gör oss bättre rustade för att möta framtida ökade regulatoriska krav på in vitro diagnostikprodukter. Kvalitetsarbetet medför ökade kostnader och kräver resurser för genomförande.

Företrädesemission för att säkra utvecklingen av modern teknikplattform

Styrelsen beslutade den 3 oktober om en företrädesemission om 150 MSEK som godkändes av en extra bolagsstämma 1 november. Kapitaltillskottet ska användas till att slutföra utvecklingen av vår nya produktplattform, förbereda för lansering av det första instrumentet ett avancerat 5-partsinstrument, ett framtida 3-partsinstrument och molnuppkoppling. Vi fortsätter göra framsteg med det nya 5-partsinstrumentet och färdigställer nu prototyper och planerar inför kommande verifierings- och valideringsstudier.

 

 

Fokus på organisation och kultur i utmanande tider

De senaste 12 månaderna har varit minst sagt utmanande. Ständigt ändrade förutsättningar ställer krav på engagemang, kreativitet och hög flexibilitet, egenskaper som såväl medarbetare och distributörer visat prov på för att få fram produkter till våra slutkunder.

Koncernledningen har förstärkts med Aishat Bislieva som ny ”People and Culture” manager. Aishat har en internationell och gedigen bakgrund inom HR. Aishat ska fokusera på Boule’s kontinuerliga arbete med värdegrund, kultur och medarbetar och ledarskapsutveckling.

Jag vill passa på att tacka CTO Helena Börjesson och SVP instrumentproduktion Mikael Ekholm i koncernledningen för deras insatser i Boule. Helena har bestämt sig för att gå vidare till ett annat internationellt uppdrag i mitten av januari och Mikael har valt att gå vidare utanför Boule. Helena har skapat en stark R&D organisation som är fullt dedikerad att ta vår nya plattform till marknaden. Jörgen Jehander som varit hos oss det senaste halvåret kommer att bli interim utvecklingschef tills en permanent chef tillträder. Vi kommer att slå ihop tillverkning av instrument och förbrukningsvaror till en organisation för att skapa synergier och förbättra effektivitet. Denna kommer att ledas av Eduardo Pagani, som idag är ansvarig för produktion av förbrukningsvaror. Eduardo har jobbat på Boule sedan 2015 och sitter i Boules koncernledning sedan 2020. 

Avslutningsvis, vill jag trots en tuff marknadssituation i närtid, lyfta att jag ser positivt på vår plan för att bygga ett långsiktigt starkt Boule. Stort tack för förtroendet från våra ägare som beviljat nyemissionen. Vi är i en spännande utvecklingsfas med mål att helt förnya vår produktportfölj och därmed stärka vår position på den decentraliserade hematologimarknaden.

Jesper Söderqvist
VD och Koncernchef

 

Senast uppdaterad: 2022-11-10 09:34:26 av Nils Romberg