Kvartalsöversikt

Ladda ned Excel

  2022   2021 2020  
  jul-sep apr-jun jan-mar okt-dec jul-sep apr-jun jan-mar okt-dec jul-sep apr-jun  
Nettoomsättning, MSEK 125,6 140,8 132,5 140,3 111,8 110,7 100,6 92,7 98,8 90,6  
Bruttoresultat, MSEK 51,1 53,3 56,8 57,9 49,9 46,1 44,7 39,2 45,8 37,0  
Bruttomarginal, % 40,7 37,8 42,9 41,2 44,7 41,7 44,4 42,3 46,4 40,8  
EBITDA, MSEK 11,8 12,2 16,3 24,1 18,2 8,0 12,3 3,6 28,9 2,4  
EBITDA marginal, % 9,4 8,7 12,3 17,2 16,3 7,2 12,3 3,9 29,3 2,7  
Av- och nedskrivningar materiella tillgångar, MSEK  6,6 5,5 4,5 3,6 3,6 4,2 4,2 4,2 4,4 4,4  
EBITA, MSEK 5,2 6,7 11,9 15,4 14,7 3,6 8,1 −0,6 24,5 −1,9  
EBITA marginal, % 4,2 4,8 9,0 11,0 13,1 3,3 8,1 −0,6 24,8 −2,1  
Av- och nedskrivningar immateriella tillgångar, MSEK ¹ 1,6 1,7 1,5 1,6 1,6 1,3 1,3 41,1 1,0 1,0  
EBIT, MSEK 3,6 5,0 10,3 13,8 13,0 2,3 6,8 −41,6 23,5 −3,0  
EBIT marginal, % 2,9 3,6 7,8 9,9 11,7 2,1 6,8 −44,9 23,7 −3,3  
Resultat efter skatt, MSEK ² 2,4 2,9 4,6 17,3 7,1 −1,4 0,3 −32,6 20,2 −43,0  
Resultat per aktie, före utspädning, SEK 0,12 0,15 0,24 0,89 0,37 −0,07 0,02 −1,68 1,04 −2,21  
Resultat per aktie, efter utspädning, SEK 0,12 0,14 0,23 0,87 0,36 −0,07 0,02 −1,63 0,99 −2,10  
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, SEK −0,81 −0,45 −0,07 0,61 0,54 0,42 0,65 1,30 0,92 0,91  
Avkastning på eget kapital, % 0,7 0,9 1,6 6,2 2,7 −0,5 0,1 −11,2 6,6 −13,2  
Nettoskuld/ EBIT (R12) 2,2 1,0 0,5 0,0 −0,3 −1,4 0,2 0,8 −0,1 0,2  
Soliditet, % 49 49 50 52 51 50 54 56 56 53  
                       

¹ Förvärvad laserteknologi och relaterade aktiverade kostnader står för 40,0 MSEK under det fjärde kvartalet 2020.

² Biosurfits resultat och nedskrivningen av koncernens innehav i intressebolaget under det andra kvartalet 2020 inkluderas ej i koncernens rörelseresultat. Nedskrivningen om 36,6 MSEK redovisas under finansnettot tillsammans med biosurfits resultat och syns därför i kvartalsöversikten först i resultat efter skatt.

Senast uppdaterad: 2022-10-24 14:55:51 av Nils Romberg