Delårsrapport juli–september 2022

Utmanande tredje kvartal

Kvartalet juli-september 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 125,6 MSEK (111,8), motsvarande en ökning med 12,4 procent. Justerat för förändring av valutakurser en minskning med - 8,1 procent.
  • Antal sålda instrument uppgick till 803 (996) vilket är en minskning med 19,4 procent.
  • Rörelseresultatet, uppgick till 3,6 MSEK (13,0) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 2,9 procent (11,7).
  • Periodens resultat uppgick till 2,4 MSEK (7,1).
  • Resultatet per aktie före utspädning uppgick till 0,12 SEK (0,37) och efter utspädning till 0,12 SEK (0,36).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -15,8 MSEK (10,6).
  • Nettoskulden uppgick per den 30 september till 73,7 MSEK att jämföra med föregående år om 6,5 MSEK. 
  • Den 4 augusti meddelades att Annette Colin lämnar posten som CFO för Boule Diagnostics på grund av familjeskäl.
  • Den 6 september meddelades att Clinical Diagnostic Solutions, Inc. (CDS), ett dotterbolag till Boule Diagnostics AB, har mottagit observationer (en s.k. form 483) från USA:s livsmedels- och läkemedelsmyndighet, FDA.
Nyckeltal jul-sep 2022 jul-sep 2021 jan-sep 2022 jan-sep 2021 okt 21-sep 22 (R12) okt 20-sep 21 (R12)
Försäljningsutveckling, % 12,4 13,2 23,5 5,0 −4,9 −4,9
Nettoomsättning, MSEK 125,6 111,8 398,9 323,1 539,2 415,7
Bruttomarginal, % 40,7 44,7 40,4 43,6 40,6 43,3
Rörelseresultat, (EBIT) MSEK 3,6 13,0 18,9 22,2 32,7 −19,5
Rörelsemarginal, (EBIT) % 2,9 11,7 4,7 6,9 6,1 −4,7
Resultat efter skatt, MSEK 2,4 7,1 9,8 6,0 27,1 −26,6
Nettoskuld, MSEK 73,7 6,5 73,7 6,5 73,7 6,5
Avkastning på eget kapital, % 0,7 2,7 3,1 2,2 8,7 −9,8
Nettoskuld/ EBIT (R12) 2,2 −0,3 2,2 −0,3 2,2 −0,3
Resultat per aktie, efter utspädning, SEK 0,12 0,36 0,49 0,30 1,40 −0,33

 

Dynamisk graf: Omsättning samt rörelseresultat, rullande 12 månader

Q4 2020 inkl. en nedskrivning av immateriella tillgångar på 40 MSEK.

 
Senast uppdaterad: 2022-11-10 07:47:36 av Nils Romberg