Koncernens utveckling juli–september 2022

Nettoomsättning

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 125,6 MSEK (111,8), vilket motsvarar en ökning med 12,4 procent. Omsättningen minskade med 8,1 procent justerat för förändring av valutakurser. Försäljning av instrument ökade med 3,9 procent, försäljning av förbrukningsvaror ökade med 18,1 procent och försäljningen av OEM och CDS-Brand minskade med 9,6 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Den lägre försäljningen justerat för valutaeffekter beror främst på färre sålda instrument de två första månaderna i perioden, på grund av brist på elektronikkomponenter som inte gick att återhämta fullt ut i september månad samt lägre försäljning av OEM. Utöver detta råder en större volatilitet på marknaden än tidigare under året, vilket delvis kan bero på det makroekonomiska läget.

Nettoomsättning per region, MSEK jul-sep 2022 jul-sep 2021 förändr. jan-sep 2022 jan-sep 2021 förändr. okt 21-
sep 22 (R12)
okt 20-
sep 21 (R12)
förändr. (R12)      
USA 39,3 37,9 4 % 129,6 108,9 19 % 173,3 137,9 26 %      
Asien 38,0 30,2 26 % 113,0 81,8 38 % 152,5 110,2 38 %      
Östeuropa 16,2 14,4 13 % 46,6 42,2 10 % 65,5 52,9 24 %      
Latinamerika 9,3 8,4 11 % 37,3 29,3 27 % 45,4 34,3 32 %      
Västeuropa 9,9 6,5 54 % 27,6 21,3 30 % 38,5 31,9 21 %      
Afrika / Mellanöstern 12,9 14,4 −11 % 44,8 39,5 13 % 63,9 48,5 32 %      
Summa 125,6 111,8 12 % 398,9 323,1 23 % 539,2 415,7 30 %      
                         
Nettoomsättning per produkt, MSEK                        
Instrument 34,9 33,6 4 % 122,4 103,9 18 % 167,2 134,9 24 %      
Förbrukningsvaror egna instrument 57,3 48,5 18 % 167,5 133,8 25 % 227,2 174,3 30 %      
Förbrukningsvaror OEM och CDS-Brand 18,8 20,8 −9 % 73,7 58,5 26 % 99,8 71,5 40 %      
Övrigt 14,6 8,9 64 % 35,2 26,8 31 % 45,0 35,0 28 %      
Summa 125,6 111,8 12 % 398,9 323,1 23 % 539,2 415,7 30 %      

 

Bruttoresultat

Bruttoresultatet under perioden uppgick till 51,1 MSEK (49,9) och bruttomarginalen uppgick under perioden till 40,7 procent (44,7). Bruttomarginalen påverkades negativt av fortsatt svårigheter i leveransförsörjningen med fördyrade komponentinköp. Främst har tillgången på elektronikkomponenter till instrumentproduktionen varit problematisk.  Detta har i sin tur lett till produktionsstörningar och därmed en lägre utnyttjandegrad i produktionen. Under perioden uppgick inköpsvarianserna till 4,4 MSEK. Perioden belastades även av retroaktiva tullavgifter om 1,1 MSEK. Detta tillsammans motsvarar en minskad bruttomarginal med 4,4 procentenheter.

Dynamisk graf: Omsättning samt bruttoresultat, rullande 12 månader

Kostnader

Rörelsekostnaderna under perioden uppgick till 46,4 MSEK (37,1).

Försäljningskostnaderna uppgick till 27,4 MSEK (19,8) där ökningen främst är hänförlig till personalrekryteringar, kostnader för mässor samt en starkare USD. 

Administrationskostnaderna uppgick till 7,6 MSEK (8,1).

Kostnader för forskning och utveckling, inklusive kostnader för kvalitetsorganisationen, uppgick till 11,4 MSEK (9,3), vilket motsvarar 9,1 procent (8,3) av nettoomsättningen. Kostnaderna inkluderar omdesign av komponenter till följd av komponentbrister samt ökade kostnader för införandet av det nya regulatoriska regelverket i Europa, IVDR. Utgifter för produktutveckling har aktiverats med 14,9 MSEK (11,1). Totala utgifter för forskning och utveckling motsvarar 21,0 procent (18,3) av nettoomsättningen.

Nettot av övriga rörelseintäkter och övriga rörelsekostnader uppgick till -1,2 MSEK (0,2) och består i huvudsak av operativa valutakurseffekter.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet uppgick till 3,6 MSEK (13,0) motsvararande en rörelsemarginal på 2,9 procent (11,7). 

Inventering av installerad bas

Efter genomförd inventering av installerade bas av instrument tillsammans med våra distributörer under 2021 har tidigare antaganden om livslängd och användning av instrumenten bekräftats. Detta resulterade i att den uppskattade livslängden för instrument är 7,5 år från och med 2021.

Vid utgången av kvartalet uppskattas aktiv installerad bas till cirka 29 000 instrument.

Dynamisk graf: Bedömd aktiv installerad instrumentbas

¹ Estimerad aktiv installerad bas baseras på en uppskattad livslängd för instrumenten om 8 år, ändrad till 7,5 år från 2021.

² Ackumulerat antal sålda instrument sedan 2006 uppgår per den 30 september 2022 till 47 833.

³ Antal sålda instrument 2022 avser försäljning per rullande 12 månader.

Finansnetto 

Finansnettot uppgick till -1,8 MSEK (-1,7) vilket i huvudsak består av räntekostnader om 3,4 MSEK (1,4) varav 0,3 MSEK (0,3) är relaterat till finansiell leasing. Finansiella valutakurseffekter uppgick till 1,1 MSEK (-0,5). 

Resultat

Resultat före skatt uppgick till 1,8 MSEK (11,3). Periodens resultat uppgick till 2,4 MSEK (7,1).

Finansiering och kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten under kvartalet uppgick till -15,8 MSEK (10,6). Förändringen hänför sig främst till ett lägre rörelseresultat samt lägre rörelseskulder med 11,6 MSEK. Lagret ökade med 2,2 MSEK.

Exportkreditnämnden (EKN) garanterar en del av Boules kundfordringar till 75–95 procent av de aktuella fordringarnas totalbelopp. Fordringar kan belånas och skulderna redovisas då som räntebärande skulder. Förändringen av kundfordringar garanterade av EKN inkluderas i kassaflödet från den löpande verksamheten, medan förändringen av övriga räntebärande skulder redovisas under finansieringsverksamheten i kassaflödet.

Periodens kassaflöde uppgick till - 7,8 MSEK (7,1) och likvida medel per den 30 september uppgick till 39,4 MSEK (35,7).

Koncernens disponibla likvida medel, inklusive ej utnyttjade checkräkningskrediter, uppgick per den 30 september till 68,0 MSEK (82,2). Den huvudsakliga skillnaden beror på investeringar i utvecklingsavgifter i den nya produktplattformen som uppgår till 79,5 MSEK de tolv senaste månaderna.

Investeringar

Totala investeringar uppgick till 16,6 MSEK (12,1), varav investeringar i immateriella tillgångar uppgick till 14,9 MSEK (11,1).

Eget kapital och skulder

Koncernens egna kapital uppgick per den 30 september till 336,4 MSEK (273,9) och soliditeten till 48,6 procent (51,0).

De räntebärande skulderna exklusive leasing avser primärt belåning av kundfordringar garanterade av EKN och uppgick per den 30 september totalt till 225,1 MSEK (118,9). Av dessa var 47,3 MSEK (35,3) långfristiga och 177,8 MSEK (83,6) kortfristiga. Per den 30 septemer nyttjades checkräkningskrediten med 51,1 MSEK (10,3) och övriga, icke-räntebärande, kortfristiga skulder och leverantörsskulder uppgick till 99,4 MSEK (96,4).

Leasingskulder per den 30 september uppgick till 20,1 MSEK (30,5) varav 11,9 MSEK (17,8) långfristiga och 8,2 MSEK (12,7) kortfristiga.

Nettoskulden uppgick per den 30 september till 73,7 MSEK att jämföra med föregående år om 6,5 MSEK. Förklaringen till skillnaden beror i huvudsak på upptagna nya lån om 35 MSEK april 2022 samt en ökad checkkredit med 20 MSEK i juli 2022. Dessa har tagits upp då bolagets kassaflöde inte varit tillräckligt för investeringar i den nya produktplattformen.

Uppskjutna skatteskulder uppgick per den 30 september till 7,3 MSEK (18,2).

Långfristiga avsättningar avser direktpension om 3,9 MSEK (3,3).

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Boules verksamhet medför risker och osäkerhetsfaktorer som i varierad utsträckning kan påverka förmågan att nå de mål som satts upp. Boule arbetar kontinuerligt med att hantera de risker och osäkerhetsfaktorer som finns, samt med den riskinventering som ligger till grund för att upptäcka nya risker och osäkerhetsfaktorer. Arbetet sker systematiskt och internt samordnat med syftet att synliggöra risker samt begränsa riskexponeringen och en eventuell påverkan om en risk aktualiseras. För närvarande bedöms de främsta riskerna och osäkerheterna finnas inom; regulatoriska risker, produktportföljsrisker, distributörsrisker, produktions-och kvalitetsrisker, piratkopierade reagenser, prispress, leverantörsrisker, marknadsrisker och konkurrens, mutor och korruption, valutarisker, IT-säkerhet och IT-system, finansieringsrisker och framtida kassaflöden, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, beroende av nyckelpersoner, samt effekterna av covid-19.

För en utförligare beskrivning se avsnittet risker och möjligheter sidan 36 i årsredovisningen för 2021.

Osäkerheter med anledning av kriget i Ukraina

Under helåret 2021 uppgick Boules försäljning i Östeuropa till 13 procent av nettoomsättningen, där merparten avsåg Ryssland. För perioden januari till september uppgick försäljningen till 12 procent (13) av nettoomsättningen. Bolaget har medarbetare i Ryssland samt en produktionsanläggning för förbrukningsvaror som distribueras till den ryska marknaden. Marknaden i Österuropa är mycket osäker givet kriget i Ukraina och gällande sanktioner gentemot Ryssland. Bolaget bevakar utvecklingen löpande.

Covid-19

Spridningen av Covid-19 har för Boule liksom för andra företag inneburit nya utmaningar till följd av nedstängning av många marknader. Initialt minskade sjukvårdsbesöken radikalt och därmed också antalet blodprovstagningar och även nyförsäljning av instrument då vårdgivarna prioriterade covid-19-patienter, men både försäljningen och orderingången har återhämtat sig under 2022.

Nedstängningar har påverkat försörjningen av komponenter och råvaror samt kundlogistiken på grund av brist på transportkapacitet och hinder i samband med stängning av gränser. För att dämpa dessa effekter arbetar Boule nära koncernens underleverantörer, designar om komponenter samt säkerställer lång framförhållning beträffande leveransplanering.

Skatterevision

Skatteverket har den 6 oktober beslutat om att påföra Boule Diagnostics AB och Boule Medical AB med ökade arbetsgivaravgifter och skattetillägg om cirka 1,6 MSEK, för vad de anser vara felaktigt värderade teckningsoptioner, utgivna till ledande befattningshavare inom koncernen. Det avser tre optionsprogram, 2017/2020, 2019/2022 och 2020/2023. Beslutet innebär att underlaget för de prissatta teckningsoptionerna, där bolaget haft hjälp av tredje part, anses för lågt värderade och optionerna därmed undervärderade. Skillnaden mellan det satta priset och den av Skatteverket nu gjorda bedömning innebär att Skatteverket har för avsikt att även påföra optionsinnehavarna med förmånsbeskattning. Ingen avsättning har redovisats i perioden. Bolaget har överklagat Skatteverkets beslut till Förvaltningsrätten.

Transaktioner med närstående

Utöver ersättning till styrelse och ledande befattningshavare har inga transaktioner med närstående ägt rum under perioden.

Valberedning

Årsstämman 2022 beslutade att en valberedning baserad på ägarförhållandena den 30 september 2022 skulle utses. Boules största aktieägare vid ovanstående tidpunkt var AB Grenspecialisten, Svolder AB och Thomas Eklund vilka representerande drygt 35 procent av aktiekapital och röster. Dessa aktieägare har i sin tur nominerat Ulf Hedlundh (Svolder AB), Erik Ivarsson (AB Grenspecialisten) samt Thomas Eklund. Valberedningen har därefter konstituerat sig och valt Ulf Hedlundh till dess ordförande samt adjungerat styrelsens ordförande Yvonne Mårtensson. Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen är välkomna att kontakta valberedningens ordförande Ulf Hedlundh via e-mail på ulf.hedlundh@svolder.se eller via telefon på telefonnummer 08-440 37 70. För att förslag ska ha möjlighet att kunna utvärderas av valberedningen på erforderligt sätt bör sådana förslag ha lämnats senast den 1 februari 2023.

Väsentliga händelser under delårsperioden

Den 4 augusti meddelades att Annette Colin lämnar posten som CFO för Boule Diagnostics på grund av familjeskäl. Annette fortsätter i sin roll under sin uppsägningstid om sex månader för att säkerställa en ordnad övergångsperiod till dess att en ny CFO tillträder. Processen med att rekrytera en ny CFO inleddes omedelbart.

Den 6 september meddelades att Clinical Diagnostic Solutions, Inc. (CDS), ett dotterbolag till Boule Diagnostics AB, hade mottagit observationer från USA:s livsmedels- och läkemedelsmyndighet, FDA. Efter en rutininspektion av CDS:s verksamhet i USA mottogs observationer (en s.k. Form 483) från FDA gällande dokumentation i processer för förändringsledning (change management) och ärendehantering. CDS anlitar en välrenommerad konsultbyrå med gedigen erfarenhet från att arbeta på FDA för att identifiera och bistå med att implementera korrigerande åtgärder. CDS har besvarat FDA:s frågor och bilagt en åtgärdsplan som samtidigt implementeras. Observationerna påverkar inte produktion eller försäljning av bolagets produkter.

FDA har sedan tidigare även aviserat en rutininspektion av den svenska verksamheten under november månad.

Det finns inga andra väsentliga händelser att rapportera under rapportperioden.

Händelser efter delårsperiodens utgång

Den 3 oktober meddelades att styrelsen beslutat om en företrädesemission av aktier motsvarande cirka 150 MSEK med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Företrädesemissionen är villkorad av godkännande av en extra bolagsstämma planerad att hållas den 1 november 2022. Valberedningen föreslog samtidigt att Emil Hjalmarsson, portföljförvaltare på Grenspecialisten, skulle utses till ny styrelseledamot i Bolaget.

Den 3 oktober gick kallelse ut till aktieägarna avseende extra bolagsstämma tisdagen den 1 november 2022 kl. 16.00 på Domnarvsgatan 4, Spånga.

Den 20 oktober meddelades att Boule har tecknat ett strategiskt kontraktstillverkningsavtal med Q-Line Biotech för lokal tillverkning av hematologireagens i Indien.

Den 1 november meddelades att den extra bolagsstämman beslutat i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagsordningen. Beslutet innebär att gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier ändras så att aktiekapitalet ska utgöra lägst 4 800 000 kronor och högst 19 200 000 kronor samt att antalet aktier skall vara lägst 19 000 000 och högst 76 000 000. Den extra bolagsstämman godkände även styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Beslutet innebär att Boules aktiekapital ökas med högst 4 854 138 kronor genom nyemission av högst 19 416 552 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Vidare godkände den extra bolagsstämman valberedningens förslag att utöka styrelsen från fem till sex ledamöter med nyval av Emil Hjalmarsson till ny styrelseledamot. För vidare information se stämmokommuniké på bolagets hemsida. 

Det finns inga andra väsentliga händelser att rapportera efter rapportperiodens utgång.

Moderbolaget

Boule Diagnostics AB (publ) org nr 556535-0252 är ett svenskregistrerat aktiebolag med säte i Stockholm. Adressen till huvudkontoret är Domnarvsgatan 4, 163 53 Spånga, Sverige.

Intäkterna i moderbolaget är hänförliga till koncerngemensamma tjänster.

Risker och osäkerheter i moderbolaget sammanfaller indirekt med koncernens.

Medarbetare

Medelantalet anställda i koncernen har under kvartalet varit 242 (222) varav 5 (7) i moderbolaget. Fördelat per land var medelantalet i Sverige 135 (123), USA 93 (86), Mexiko 2 (2), Ryssland 12 (11). Medelantalet kvinnor i koncernen var 103 (103) och medelantalet män var 139 (119). Medarbetare i länder där Boule inte har en legal enhet inkluderas inte i antalet anställda då de är anställda via externa bolag och inkluderas istället som konsultkostnad.

Antal aktier

Det totala antalet aktier och röster i Boule Diagnostics AB är 19 416 552 och har varit oförändrat under året. Efter full utspädning uppgår antalet aktier till 19 949 349.

Aktieägare per 30 sept 2022 (enl. Euroclear)  Antal aktier
30 sept
Andel av
kapital/röster
AB Grenspecialisten 2 443 634 12,6 %
Svolder AB 2 414 194 12,4 %
Thomas Eklund inkl bolag 1 956 055 10,1 %
Swedbank Robur Fonder AB 1 929 181 9,9 %
Nordea Invesment Funds 1 769 281 9,1 %
Tredje AP-fonden 1 625 771 8,4 %
Andra AP-Fonden 684 974 3,5 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB 683 169 3,5 %
Sijoitusrahasto Aktia Nordic 496 270 2,6 %
Société Générale 424 794 2,2 %
Avanza Pension 290 462 1,5 %
Eccenovo AB 220 159 1,1 %
Övriga aktieägare (2717 st) 4 478 608 23,1 %
Totalt antal aktier 19 416 552 100,0 %
     
     
     

 Optionsprogram

Styrelsen bedömer att det är angeläget och i alla aktieägares intresse att verkställande direktören och nyckelpersoner, vilka bedöms vara viktiga för bolagets vidare utveckling, har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i bolaget. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang kan förväntas bidra till ett ökat intresse för bolagets verksamhet och resultatutveckling, samt höja verkställande direktörens och nyckelpersoners motivation och samhörighet med bolaget och dess aktieägare.

Teckningsoptionerna har tilldelats och på marknadsmässiga villkor förvärvats av anställda. Marknadsvärdet har fastställts genom Black & Scholes optionsvärdering.

För den händelse optionsinnehavarens anställning upphör ska optionerna hembjudas till Boule, som kan välja att nyttja rätten till hembud. Styrelsen har beslutat att nyttja rätten till hembud mot tidigare anställda som förvärvat optioner i programmet från 2019, varmed återköp har skett av 110 638 optioner sedan tilldelning. Det finns inga restriktioner rörande överlåtelse av optionerna i programmen.

  Utestående optioner    
Utestående program VD Nyckel- personer Totalt Motsvarande aktier Andel av totalt antal aktier Lösenkurs Lösenperiod
2019/2022 0 352 797 352 797 352 797 1,8 % 67,50 1 juni 2022-
30 dec 2022
2020/2023 130 000 50 000 180 000 180 000 0,9 % 86,70 1 juni 2023-
30 dec 2023
  130 000 402 797 532 797        
               

 

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.


Stockholm 10 november 2022

Boule Diagnostics AB 

Yvonne Mårtensson
Styrelsens ordförande

Thomas Eklund
Styrelseledamot

Karin Dahllöf
Styrelseledamot

Jon Risfelt
Styrelseledamot

Torben Jørgensen
Styrelseledamot

Emil Hjalmarsson
Styrelseledamot

Jesper Söderqvist
Verkställande direktör 

 

 

 Revisorns granskningsrapport

Boule Diagnostics AB (publ), org nr 556535-0225

Inledning

Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapport) för Boule Diagnostics AB (publ) per 30 september 2022 och den niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

Stockholm den 10 november 2022

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Lars Kylberg
Auktoriserad revisor

Senast uppdaterad: 2022-11-09 09:26:27 av Alexander Paziraei