Resultaträkning för moderbolaget

Ladda ned Excel

MSEK jul-sep 2022 jul-sep 2021 jan-sep 2022 jan-sep 2021
Nettoomsättning 7,9 8,0 22,7 21,3
Administrationskostnader -5,5 -5,4 -18,3 -17,6
Övriga rörelsekostnader -0,6 -0,3 -3,1 -2,5
Rörelseresultat 1,9 2,2 1,2 1,2
         
Anteciperad utdelning från dotterbolag - - - -
Resultat från finansiella poster - - - -
Resultat efter Finansnetto 1,9 2,2 1,2 1,2
         
Koncernbidrag - - - -
Resultat före skatt 1,9 2,2 1,2 1,2
         
Skatt - - - -
Periodens resultat 1,9 2,2 1,2 1,2

Då inga poster finns redovisade i övrigt totalresultat överensstämmer moderbolagets resultat med totalresultatet för moderbolaget.

Senast uppdaterad: 2022-09-19 15:13:08 av alexander@paziraei.com