Balansräkning för moderbolaget

Ladda ned Excel

MSEK 30 sep 2022 30 sep 2021 31 dec 2021
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR      
Immateriella tillgångar      
Aktiverade utvecklingsutgifter 0,5 0,9 0,8
Summa immateriella tillgångar 0,5 0,9 0,8
       
Materiella anläggningstillgångar      
Inventarier 0,2 0,1 0,1
Summa materiella anläggningstillgångar 0,2 0,1 0,1
       
Finansiella anläggningstillgångar      
Andelar i koncernföretag 230,3 155,3 170,3
Övr finansiella anläggningstillgångar 3,1 2,6 3,1
Uppskjutna skattefordringar 0,1 0,1 0,1
Summa finansiella anläggningstillgångar 233,5 158,1 173,5
Summa anläggningstillgångar 234,3 159,0 174,4
       
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR      
Skattefordringar 1,8 1,9 0,9
Fordringar på koncernföretag 1,6 6,6 1,2
Övriga fordringar 0,2 −0,4 0,9
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 3,5 1,5 1,9
Summa kortfristiga fordringar 7,1 9,8 4,9
       
Kassa och bank 1,1 1,5 0,5
Summa omsättningstillgångar 8,2 11,3 5,4
SUMMA TILLGÅNGAR 242,4 170,3 179,7
       
EGET KAPITAL 152,5 148,3 162,0
       
SKULDER      
Långfristiga skulder      
Övriga avsättningar 3,9 3,3 3,9
Summa långfristiga skulder 3,9 3,3 3,9
       
Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder 4,4 2,7 4,1
Skulder till koncernföretag 75,4 9,9 3,8
Övriga skulder 0,4 0,5 0,4
Upplupna skulder och förutbetalda intäkter 5,9 5,5 5,6
Summa kortfristiga skulder 86,0 18,7 13,9
Summa skulder 89,9 22,0 17,8
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 242,4 170,3 179,7
Senast uppdaterad: 2022-10-24 14:44:21 av Nils Romberg